Szkolenia w GUP - Gdański Urząd Pracy


Szkolenia. Dodatkowe informacje GUP

Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

znacznikSzkolenia mogą być organizowane w formie grupowej lub indywidualnej

znacznik4Szkolenia grupowe - inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz zasady rekrutacji. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Gdańskiego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej.

Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu (zgłoszenie na szkolenie grupowe) lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.

znacznik4Szkolenia indywidualne- starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Uprawnieni do skierowania na szkolenie:
 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy, które:
- są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
- otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
- uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
- są żołnierzami rezerwy,
- pobierają rentę szkoleniową,
- pobierają świadczenie szkoleniowe,
- podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
- są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.
 
Gdański Urząd Pracy finansuje koszty badań lekarskich wyłącznie dla następujących szkoleń:
 • gospodarka magazynowa
 • prawo jazdy kategorii C, D, E
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • kwalifikacja wstępna
 • kucharz
 • obsługa wózków jezdniowych
 • monter konstrukcji stalowych
 • monter rusztowań
 • operator koparki, ładowarki
 • operator CNC
 • operator urządzeń spawalniczych
 • operator żurawia wieżowego
 • opiekunka dziecięca, osób starszych
 • pracownik ogólnobudowlany
 • spawacz
 • kosmetyczka
 • fryzjer
 • stolarz
 • kierowca pojazdów uprzywilejowanych
Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:
 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:
 • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
 • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.
 • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Starosta może finansować koszty przejazdów lub koszty zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniu.
 • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.
Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:
 • Regularne uczęszczanie na zajęcia kursu, systematyczne realizowanie programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.
 • Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przekładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności - w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA.
 • Niezwłoczne przedstawienie w GUP świadectwa ukończenia szkolenia.
Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przez koszt szkolenia rozumie się:
 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Tekst jednolity: Dz.U.  2020 r., poz. 1409)

znacznikSzkolenia grupowe

Na szkolenia grupowe mogą być kierowani wszyscy klienci bezrobotni wymagający wsparcia, którzy:
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne,
 • uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta
z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, w oparciu o potrzeby pracodawców.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będą następujące kryteria dodatkowe:
 • data wpływu zgłoszenia na szkolenie,
 • okres pozostawania bez pracy (ostatnia rejestracja),
 • niekorzystanie wcześniej ze szkolenia finansowanego przez GUP
Szczegółowe informacje na temat przeprowadzania szkoleń grupowych udzielają pracownicy Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Zapisz się na szkolenie grupowe

znacznikSzkolenia indywidualne

Na szkolenia indywidualne, finansowane ze środków Funduszu Pracy kierowani będą wszyscy klienci bezrobotni wymagający wsparcia, którzy:
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
 • są objęci indywidualnym planem działania,
 • posiadają gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu.

1. Osoba uprawniona może skorzystać ze szkolenia tylko raz w roku.

2. Wyklucza się finansowanie:
 • kursów z podstaw języków obcych, z wyjątkiem specjalistycznych kursów na poziomie zaawansowanym w zakresie słownictwa branżowego oraz kursów językowych połączonych ze szkoleniem zawodowym;
 • kursów prawa jazdy kategorii B;
 • instruktorów i trenerów zawodów i umiejętności;
3. Koszt szkolenia indywidualnego nie może przekroczyć 8 000 zł.
 
Przewiduje się przeszkolenie ogółem około 360 osób bezrobotnych.
Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w szkoleniach odbywać się będzie w trybie ciągłym.

znacznikDofinansowanie studiów podyplomowych

Na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy Gdański Urząd Pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Prawa i obowiązki stron określa umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

Osoba, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów jeśli nie ukończy lub przerwie studia podyplomowe z własnej winy.

Osoba, która uzyskała dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
 
W roku 2021 w/w forma wsparcia została zawieszona.

znacznikSfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

Urząd pracy, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba ta uzasadni celowość udzielenia tej formy pomocy.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

Podstawą sfinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest umowa na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zawarta z osobą uprawnioną. Koszty są przelewane na konto instytucji egzaminującej.

znacznikW razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Kamila Stępień Doradca klienta /58/ 743-13-32 kamila.stepien@gup.gdansk.pl
Patrycja Górka Doradca klienta /58/ 743-13-23 patrycja.gorka@gup.gdansk.pl
Załączniki
Wniosek kandydata na szkolenie indywidualne (doc, 78 KB)
Zgłoszenie na szkolenie grupowe (doc, 122 KB)
Wniosek na egzamin (docx, 27 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę