Informacje o urzędzie - Gdański Urząd Pracy


Gdański Urząd Pracy - podstawowe informacje

Na zdjęciu widoczny jest siedziba urzędu pracy mieszcząca się w budynku przy ul. Lastadia 41znacznikGdański Urząd Pracy

Wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
Gdański Urząd Pracy nie posiada osobowości prawnej. Realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wyszczególnione w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Należą do nich w szczególności:

· Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników;

· Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości przyznawanie i wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

· Inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez refundowanie pracodawcy kosztów ich wyposażenia lub doposażenia oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek np. przyznawanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej;

· Inicjowanie, organizowanie, wdrażanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

· Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

· Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących rynku pracy w powiecie.

· Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

· Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności świadczenie usług EURES;.

· Współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

· Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy;

Urząd obsługuje mieszkańców Gdańska, Pruszcza Gdańskiego oraz gmin: Pruszcz Gdański, Kolbudy, Pszczółki, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Przywidz, Trąbki Wielkie.

znacznikAdres

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk
tel.: 58 743-13-00
fax: 58 743-13-01

znacznik4e-mail: kancelaria@gup.gdansk.pl
znacznik4www: https://gdansk.praca.gov.pl
znacznik4BIP: https://bip.gup.gdansk.pl
znacznik4ePUAP: /PUPGDANSK/SkrytkaESP

NIP: 583 20 87 155
Regon: 191927740
  • Nr konta dla opłat za wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i zezwoleń na pracę sezonową: Bank PEKAO SA 88 1240 1268 1111 0010 4874 8389.
  • Nr konta Fundusz Pracy: Bank PEKAO SA 47 1240 1268 1111 0010 3856 7619

znacznikGodziny pracy GUP

Dni tygodnia Godziny otwarcia Godziny przyjmowania klientów Punkt kasowy
Poniedziałek-Piątek 07:30-15:30 08:00-14:00 12:00-13:00

 

Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy i jego Zastępcy przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 10:00 - 13:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub internetowo.

znacznikKorespondencja z GUP

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przyjmowania i załatwiania spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Urzędu Pracy

znacznikParking

Klienci Gdańskiego Urzędu Pracy mogą korzystać z miejsc prakingowych znajdujących się na parkingu zlokalizowanym obok siedziba GUP. Postój aut jest bezpłatny przez 30 minut. Po tym czasie opłata za pierwszą godzinę wynosi 3,5 zł, za kolejną 4,00 zł, a za trzecią godzinę 4,50 zł. Płatność możliwa jest wyłącznie kartami płatniczymi.
Parking całodobowy niestrzeżony, w godzinach pracy urzędu służy wszelką pomocą pracownik ochrony. Można go wezwać poprzez przycisk przy wjeździe przy szlabanie lub w budynku ul. Lastadia 2 – pomieszczenie ochrony parter. Pomoc dotyczy zwłaszcza osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi z wózkami chcący korzystać z windy - platformy znajdującej się z boku budynku Lastadia 41.


 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę