Bezpłatny Internet w GUP - Gdański Urząd Pracy


Bezpłatny Internet w GUP

W siedzibie Gdańskiego Urzędu Pracy uruchomiony został Hotspot, czyli miejsce w którym użytkownicy przenośnych urządzeń typu smartfon, laptop czy tablet, mogą bezpłatnie korzystać z Internetu

znacznik4Dostęp do bezpłatnego Internetu jest otwarty i powszechny, z ograniczony czasem trwania sesji do 30 minut.

Użytkownikiem sieci może być każdy, kto posiada urządzenie wyposażone w interfejs radiowy Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11b/g, oraz przeglądarkę internetową.

Nawiązanie połączenie z siecią jest proste. W urządzeniu, z którego użytkownik będzie korzystać należy włączyć moduł wi-fi i z listy sieci bezprzewodowych wybrać GUP Hotspot. Po nawiązaniu połączenia z siecią należy uruchomić przeglądarkę internetową. Na ekranie pojawi się strona powitalna sieci. Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie regulaminu korzystania z bezpłatnego internetu.
Regulamin korzystanie z bezpłatnego Internetu na terenie Gdańskiego Urzędu Pracy
 
§1
Postanowienia ogólne

1.    Gdański Urząd Pracy, zwany dalej „Urzędem", umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu – GUP Hotspot, zwany dalej „Dostępem".
2.    Dostęp jest usługą bezpłatną kierowaną do Klientów urzędu.
3.    Dostęp świadczony jest na terenie urzędu w budynku przy ul. Lastadia 41 za pośrednictwem punktów dostępowych.
4.    Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n.
5.    Z dostępu może korzystać każdy Klient urzędu po zaakceptowaniu niniejszych warunków.
 
§2
Obowiązki Urzędu

1.    Gdański Urząd Pracy dołoży wszelkich starań aby zapewnić najwyższą jakość dostępu.
2.    Urząd zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie ze względu na prace konserwacyjne.
3.    Każdemu użytkownikowi system automatycznie przydzieli pasmo o przepustowości do 1024 Kb/s.
4.    Nawiązaną sesję połączenia system automatycznie rozłączy po 30 minutach.
 
§3
Obowiązki Użytkownika

1.    Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów prawa,
  • nie rozpowszechniania nielegalnych treści.
2.    Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.
W szczególności zabronione jest:
  • powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług,
  • wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod,
  • transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
  • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet,
  • wysyłanie spamu.
§4
Wyłączenie odpowiedzialności

1.    W przypadku naruszenia niniejszych warunków urząd zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu.
2.    Urząd nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
3.    Urząd nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika,
  • ujawnienie danych użytkownika,
  • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
4.    Urząd nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika.
5.    Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

§5
Pomoc techniczna

1.    Pomoc techniczna dostępna jest w godzinach obsługi klientów Urzędu, tj. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu: +48 58 743 13 64.
2.    Problemy techniczne można także zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: informatycy@gup.gdansk.pl z tematem „GUP Hotspot".
 
§6
Postanowienia końcowe

1.    Gdański Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków dostępu do sieci GUP Hotspot bez uprzedniego poinformowania.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę