Ochrona danych osobowych - Gdański Urząd Pracy


Ochrona danych osobowych

znacznikKto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów urzędu jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.

znacznikJak skontaktować się z IOD?

Z Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy można skontaktować się w następujący sposób:
 
 1. listownie, ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk;
 2. elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl.

znacznikW jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
 1. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit.c RODO), jak
  i realizacji zadań przez Urząd i wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w szczególności  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności w celach: rejestracji bezrobotnych
  i poszukujących pracy, przyznawania i wypłat zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, realizacji usług i instrumentów rynku pracy m.in. organizacji staży, szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, jak i  bonu stażowego, bonu na zasiedlenie, refundacji wyposażenia stanowiska pracy, refundacji w ramach bonu zatrudnieniowego, przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz wyposażenia stanowiska pracy w ramach grantu na telepracę,  dofinansowania do wynagrodzeń, zwrotu kosztów dojazdu i opieki, udzielenia pożyczki szkoleniowej, finansowania kosztów uzyskania licencji, dyplomów, egzaminów, finansowania studiów podyplomowych, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 r.ż., wsparcia finansowego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, refundacji świadczenia integracyjnego,  legalizacji pracy cudzoziemców, wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań kontrolnych
  i windykacyjnych, wydawania opinii przez powiatową radę rynku pracy, opracowywania analiz
  i sprawozdań statystycznych dotyczących lokalnego rynku pracy, realizacji umów cywilno-prawnych niezbędnych do funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy;
 2. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy przekazaniu zgody. 

znacznikKto jest odbiorcą danych?

Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnieni do ich otrzymania: w tym organy państwowe
i podmioty publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. jednostki Krajowej Administracji Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki, Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, sądy, policja, prokuratura, komornicy, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty prywatne – na podstawie przepisów prawa, w przypadku korzystania z różnych form aktywizacji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy (m.in. pracodawcy, jednostki szkoleniowe, organizatorzy staży); podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m.in. podmioty obsługujące wypłatę świadczeń, operatorzy pocztowi, dostawcy usług IT, podmioty przechowujące archiwa zakładowe). Dodatkowe informacje dotyczące odbiorców,
w tym dane teleadresowe, można uzyskać wnioskując do Inspektora Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy.

znacznikJaki jest okres przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Gdańskim Urzędzie Pracy, tj.:
 1. dane osób bezrobotnych i poszukujących pracy będą przetwarzane od dnia rejestracji i w jej trakcie oraz przez okres 50 lat przechowywania ich
  w składnicy akt licząc od roku następnego od daty utraty statusu osoby bezrobotnej,
 2. dane osób fizycznych świadczących umowy cywilno-prawne na rzecz Administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne,
 3. dane: osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia lub podmioty realizujące pomoc w imieniu publicznych służb zatrudnienia, cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiotów zamierzających powierzyć lub powierzających wykonywanie pracy, będących podmiotami powierzającymi wykonywanie pracy cudzoziemcowi, poręczycieli pomocy określonej w ustawie, osób ubezpieczonych i płatników składek będą przetwarzane od dnia rejestracji danych oraz przez będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.
 5. w przypadku nagranych rozmów telefonicznych dane są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania lub do momentu wycofania zgody.

znacznikJakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane?

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Gdański Urząd Pracy ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do ich usunięcia lub  ograniczenia ich przetwarzania,  do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych,  cofnięcia zgody.
Z tym, że w zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami prawa.
Każdej osobie, która uznaje że przetwarzanie jej danych osobowych przez Gdański Urząd Pracy narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

znacznikCzy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. W razie nie podania danych osobowych urząd nie będzie mógł spełnić obowiązku ustawowego wobec osoby której dotyczą. Jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to podanie danych jest dobrowolne.

znacznikCzy dane osobowe są profilowane?

Dane osobowe klientów urzędu nie są profilowane.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę