Ochrona danych osobowych - Gdański Urząd Pracy


Ochrona danych osobowych

znacznikKto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów urzędu jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.

znacznikJak skontaktować się z IOD?

W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl  .

znacznikW jakim celu przetwarzane są dane osobowe

a) w przypadku osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy oraz osób fizycznych występujących jako pracodawcy:
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.. Należą do nich: rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy; pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe; utworzenie nowych miejsc pracy, przyznawanie i wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących lokalnego rynku pracy, sporządzanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opinie na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia, organizacja i finansowanie usług rynku pracy:
 • organizacja staży, w tym bon stażowy,
 • organizacja szkoleń, w tym bon szkoleniowy,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 i 60 roku życia,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • finansowanie kosztów uzyskania licencji, dyplomów, egzaminów
 • finansowanie studiów podyplomowych,
 • zwrot kosztów dojazdu i opieki,
 • pożyczki szkoleniowe,
 • refundacje wyposażenia stanowisk pracy,
 • refundacje w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • bon na zasiedlenie,
 • refundacje w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz wyposażenia stanowiska pracy w ramach grantu na telepracę oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie,
 • nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia.
b) w przypadku klientów Gdańskiego Urzędu Pracy korzystających z usług nie wymienionych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20.04.2004 r.: Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli tego rozporządzenia. Informacje o celach przetwarzania danych podane są w momencie wypełnienia formularza na stronie GUP czy innych form korzystania z usług.
c) dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

znacznikKto jest odbiorcą danych?

Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, pracodawcy, jednostki szkoleniowe, organizatorzy staży, operatorzy pocztowi, dostawcy usług IT, podmioty przechowujące archiwa zakładowe.

znacznikJaki jest okres przetwarzania danych osobowych?

a) dane osób bezrobotnych i poszukujących pracy będą przetwarzane od dnia rejestracji i w jej trakcie oraz przez 50 lat przechowywania ich w składnicy akt licząc od roku następnego od daty utraty statusu osoby bezrobotnej,
b) dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
c) dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.

znacznikJakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane?

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Gdański Urząd Pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Z tym, że w zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami prawa.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Gdański Urząd Pracy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

znacznikCzy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r..W razie nie podania danych osobowych administrator nie będzie mógł spełnić obowiązku ustawowego wobec osoby której dotyczą.

Jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to podanie danych jest dobrowolne.

znacznikCzy dane osobowe są profilowane?

Dane osobowe osób bezrobotnych nie są profilowane.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy:
Zbigniew Gudyka : iod@gup.gdansk.pl 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę