Zaświadczenia - Gdański Urząd Pracy


Zaświadczenia

znacznikJak uzyskać zaświadczenie

Forma złożenia wniosku Odbiór
Elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl (PSZ-WWZ)
 • elektroniczna wysyłka na konto www.praca.gov.pl
 • pocztą tradycyjną na aktualny adres
 • odbiór osobisty
 • wydanie zaświadczenia osobie upoważnionej
Elektronicznie poprzez portal www.epuap.gov.pl
 • wysyłka elektroniczna na www.epuap.gov.pl
 • listownie na adres podany we wniosku 
Wizyta osobista w Gdańskim Urzędzie Pracy
dotyczy zaświadczeń po 2005 r.
zaświadczenie wydawane jest w dniu wizyty w pokoju numer 22, po uprzednim pobraniu numeru kolejkowego, w godz. 08:00-14:00
Elektronicznie poprzez wiadomość e-mail na adres kancelaria@gup.gdansk.pl 
dotyczy okresów rejestracji przed 2005 r.
odbiór osobisty w pokoju nr 22, po uprzednim pobraniu numeru kolejkowego, w godz. 08:00-14:00
Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.gdansk.praca.gov.pl

dotyczy okresów rejestracji przed 2005 r.

odbiór osobisty w pokoju nr 22, po uprzednim pobraniu numeru kolejkowego, w godz. 08:00-14:00
 

znacznikOpłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Gdański Urząd Pracy informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2142 ze zm.). W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez Urząd zaświadczeń.

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2022 poz. 2142 ze zm.):

I. Nie podlega opłacie skarbowej:
 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
  a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
  e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
  f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
  h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551 i 1561),
  i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
  j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
  k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
  l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2097),
  m) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1697),
  n) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.
 2. Dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
 3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
 4. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w punkcie 3;
 5. Wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
 6. Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób ,którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
 7. Wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynna ochroną przyrody.
 8. Wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11, 223 i 1551), w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych;
 9. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), wymaganego do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
II. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż w/w, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

III. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.


W sprawach nie wymienionych wyżej istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, który ciąży na osobach fizycznych, jeżeli wskutek dokonanego przez nich zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej zwany dalej" dowodem zapłaty"

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 
Wysokość opłaty skarbowej od zaświadczeń wydawanych w celach innych niż wymienione w pouczeniu wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
lub osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12
 
Przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona. W rubryce „tytułem" proszę wpisać: „opłata skarbowa za zaświadczenie z GUP".
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę