Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych - Gdański Urząd Pracy


Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

znacznikŚrodki na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Gdańskim Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, na działalność w formie spółdzielni socjalnej albo na ponowne podjęcie działalności jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Umowa może być zawarta na okres 12 miesięcy jeżeli osoba niepełnosprawna otrzymała środki w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia lub na okres 24 miesięcy jeżeli została przyznana kwota w wysokości od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

W celu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy złożyć wniosek (Wn-O) wg wzoru określonego w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2342) wraz z załącznikami.

znacznikCo należy dołączyć do wniosku

Załącznik Nr 1 (główny) do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załączniki, które wpływają na ocenę wniosku i są oznaczone na stronie 8/8 wniosku Wn-O należy dołączyć w zależności od przedstawionych we wniosku informacji np.:
  • kserokopie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadectw pracy, umów, zaświadczeń z ukończonych szkoleń, certyfikatów, uprawnień, aktu własności lokalu/ umowy przedwstępnej najmu lokalu/ umowy użyczenia lokalu itp.,
  • kserokopia zaświadczenia o wykreśleniu działalności z ewidencji działalności gospodarczej
  • oryginały deklaracji współpracy, listów intencyjnych, umów przedwstępnych, oświadczeń o współpracy itp.
Z wypełnionym wnioskiem należy zgłosić się do doradcy zawodowego w celu oceny kwalifikacji i doświadczenia zawodowego niezbędnego do prowadzenia przyszłej działalności.
 
Miejsce złożenia dokumentów: Gdański Urząd Pracy, ul. Lastadia 41 (Kancelaria)

O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest powiadamiany w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Miasta Gdańska lub powiatu gdańskiego uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON.

Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę w szczególności możliwość utrzymania się na rynku, zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia danej działalności.
 
Na dotację nie mogą liczyć osoby, które planują działalność sezonową, handel obwoźny, akwizycję, usługi TAXI, wynajem pomieszczeń, wydatki inwestycyjne związane z budowlą lokali.

W ramach wnioskowanych środków mogą być planowane zakupy związane bezpośrednio i jednoznacznie z planowaną działalnością np. zakup maszyn, urządzeń, towarów, surowców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia lokali, reklamy.
 
Wnioskowane środki nie mogą być przeznaczone na składki ZUS, opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, czynsze, kaucje, zakup akcji, udziałów w spółkach, leasing, pokrycie kosztów przesyłki i transportu itp.

Przed podpisaniem umowy należy dopełnić formalności związanych z zabezpieczeniem otrzymanych środków na wypadek niedochowania warunków umowy.

Podstawowe warunki umowy, które należy bezwzględnie spełnić to:
  • Rozpoczęcie i prowadzenie nieprzerwanie działalności przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy w zależności od wysokości przyznanych środków
  • Wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z przedstawionym wykazem
  • Rozliczenie całości otrzymanych środków w ustalonym w umowie terminie
  • Przedkładanie w okresach półrocznych dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności
Wszelkich czynności rejestracyjnych działalności można dokonać po podpisaniu umowy z GUP
W przypadku niedotrzymania warunków umowy konieczny jest zwrot całej kwoty przyznanej wraz z odsetkami podatkowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków.

W zależności od wysokości przyznanych środków umowa kończy się po 12 lub 24 miesiącach prowadzenia nieprzerwanie działalności i wywiązania się z wszystkich warunków umowy.

Rozpatrywanie i zaopiniowanie wniosków odbywa się w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały odnośnie realizacji zadań na dany rok.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.J. Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z  2018 r., poz. 2342).

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Patrycja Górka Doradca klienta /58/ 743-13-23 patrycja.gorka@gup.gdansk.pl
Małgorzata Wronka Doradca klienta /58/ 743-13-33 malgorzata.wronka@gup.gdansk.pl
Załączniki
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (doc, 459 KB)
Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (doc, 223 KB)
Druk 1 - Zgłoszenie działalności (doc, 296 KB)
Druk 2 - Modyfikacje specyfikacji wydatków (doc, 309 KB)
Druk 3 - Rozliczenie dofinansowania (doc, 349 KB)
Druk 4 - Oświadczenie VAT po 12 miesiącach (pdf, 85 KB)
Druk 5 - Oświadczenie VAT po 12 miesiącach (doc, 298 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (pdf, 413 KB)
Regulamin przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla os. niepełnosprawnej (doc, 222 KB)
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (pdf, 789 KB)
załącznik nr 1 do wniosku w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności z PFRON 2019 (doc, 82 KB)
Zabezpieczenie środków (doc, 52 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę