Informacje dla niepełnosprawnych - Gdański Urząd Pracy


Tłumacz języka migowego

Gdański Urząd Pracy zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.
 
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).
Gdański Urząd Pracy informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Gdańskiego Urzędu Pracy powinni:
  • zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Działu Organizacji i Informatyki Gdańskiego Urzędu Pracy ul. Lastadia 41, bądź telefonicznie pod nr: 58 743-13-61, faxem 58 743-13-01 lub elektronicznie na adres: wioletta.dabrowka@gup.gdansk.pl.
  • wskazać metody komunikowania się tj.:
a) polski język migowy (PJM),
b) system językowo-migowy (SJM),
c) sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Działalność Gdańskiego Urzędu Pracy. Film w Polskim Języku Migowym

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę