Polityka Jakości - Misja Urzędu - Gdański Urząd Pracy


Polityka Jakości - Misja Urzędu

Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy sformułował cel nadrzędny, Misję Urzędu i zadeklarował swoje zaangażowanie w jej realizację oraz określił formy nadzoru i koordynacji całego systemu.
 

„Pomagamy zatrudnić pracowników."


Realizacja Misji, zgodnie z przyjętym system zarządzania, odbywa się poprzez:
  • umacnianie wizerunku Urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną, przyjaznej Klientowi,
  • załatwianie spraw w terminach i trybach określonych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami,
  • doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi Klienta,
  • zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji,
  • ulepszanie standardów obsługi w celu uzyskania maksymalnego zadowolenia Klientów i pracowników,
  • doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników,
  • utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania poprzez prowadzenie bieżącego monitoringu i doskonalenie procesów.
Integralną częścią przyjętej misji jest polityka jakości.

znacznikNadrzędny cel Gdańskiego Urzędu Pracy to dążenie do maksymalnego zadowolenia klientów poprzez życzliwość, zaangażowanie i skuteczność

GUP wykonując zadania samorządu powiatu, kieruje się przede wszystkim służebną rolą Urzędu. Zasada służebności i pomocniczości jest realizowana zarówno wobec osób bezrobotnych i poszukujących pracy jak również pracodawców i innych partnerów rynku pracy.
 
Jesteśmy pierwszym powiatowym urzędem pracy w kraju, który wdrożył system zarządzania jakością i uzyskał Certyfikat Jakości ISO 9001 (21.03.2003 r.)
Na zdjęciu certyfikat Jakości ISO 9001:2015 Gdańskiego Urzędu Pracy
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę