Statut i struktura organizacyjna - Gdański Urząd Pracy


Statut i struktura organizacyjna

Gdański Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk – na prawach Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej

Gdański Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska. Gdański Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Na zdjęciu rozrysowana struktura organizacyjna urzędu pracy

znacznikStatut Gdańskiego Urzędu Pracy

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Gdański Urząd Pracy, zwany dalej GUP jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk – na prawach Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
 2. GUP jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 3. Organem nadzorującym działania GUP jest Prezydent Miasta Gdańska.
 

Rozdział II

Zakres działania

§ 2
 1. Siedzibą GUP jest Miasto Gdańsk.
 2. Obszarem działalności GUP jest Miasto Gdańsk i Powiat Gdański.

Rozdział III

Przedmiot działalności

§ 3
1. GUP realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie:
 • polityki rynku pracy,
 • rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
2. Do podstawowych zadań GUP w zakresie polityki rynku pracy w szczególności należy:
 • opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a wyżej cytowanej ustawy;
 • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
3. Do zadań GUP w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy wspieranie tych osób na rynku pracy poprzez:
 • prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
 • umożliwianie osobom niepełnosprawnym korzystanie z usług i instrumentów rynku pracy, a w szczególności korzystanie ze szkoleń, staży, przygotowań zawodowych.

Rozdział IV

Organizacja

§ 4
 1. Działalnością GUP kieruje, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, Dyrektor GUP.
 2. Dyrektor reprezentuje GUP na zewnątrz.
 3. Dyrektor GUP dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników GUP.
 4. Dyrektora GUP, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).
§ 5

Organizację i zasady funkcjonowania GUP określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 6

GUP prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
 
Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę