Deklaracja dostępności - Gdański Urząd Pracy


Deklaracja dostępności

Na zdjęciu treść certyfikatu deklaracji dostępności strony internetowej Gdańskiego Urzędu Pracy stwierdzającego jej dostępność dla osób niepełnosprawnych

Tłumacz języka migowego

Gdański Urząd Pracy zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.
 
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).
Gdański Urząd Pracy informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Gdańskiego Urzędu Pracy powinni:
  • zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Działu Organizacji i Informatyki Gdańskiego Urzędu Pracy ul. Lastadia 41, bądź telefonicznie pod nr: 58 743-13-61, faxem 58 743-13-01 lub elektronicznie na adres: wioletta.dabrowka@gup.gdansk.pl.
  • wskazać metody komunikowania się tj.:
a) polski język migowy (PJM),
b) system językowo-migowy (SJM),
c) sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

znacznik

Tłumacz PJM w ramach serwisu Zielona Linia

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia we współpracy z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy 1 sierpnia 2022 r. uruchomi nową usługę umożliwiającą osobom głuchym i niedosłyszącym pozyskiwanie informacji o rynku pracy oraz działalności urzędów pracy. Będzie ona dostępna na stronie www.zielonalinia.gov.pl/zl-migowy, za pośrednictwem platformy do rozmów wideo MS Teams. Nowy kanał komunikacji obsługiwany będzie przez konsultanta posługującego się Polskim Językiem Migowym i działać będzie w dwóch wariantach.
 
Pierwszy z nich to bezpośrednia wideo rozmowa przez Internet osoby głuchej lub niedosłyszącej z konsultantem Zielonej Linii. Druga wariant zakłada skorzystanie z usługi tłumaczenia na język migowy przez pracownika dowolnego urzędu pracy, który podczas obsługi klienta głuchego lub niedosłyszącego będzie mógł połączyć się poprzez Internet z konsultantem Zielonej Linii posługującym się PJM.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę