Kodeks etyki - Gdański Urząd Pracy


Kodeks etyki

znacznikRozdział I

Zasady ogólne

§ 1
 1. Kodeks Etyki pracowników Gdańskiego Urzędu Pracy, zwany dalej „Kodeksem" wyznacza standardy postępowania pracowników w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych.
 2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie dotyczą wszystkich pracowników Gdańskiego Urzędu Pracy, zwanego dalej „Urzędem".
 3. Pracownik powinien traktować pracę jako służbę publiczną i zobowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych.
 4. Pracownik Urzędu powinien być wzorem praworządności i powinien wzbudzać zaufanie obywateli.
 5. Normy niniejszego Kodeksu narusza ten pracownik, który wskutek swojego postępowania zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, naraża siebie i Urząd na  utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.
 
§ 2
 1. Pracownik zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o racjonalne gospodarowanie majątkiem i środkami publicznymi, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli.
 2. Pracownik, kierując się w swoim postępowaniu zasadą służby, winien w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady :
 • uczciwości i rzetelności,
 • godności,
 • bezstronności i bezinteresowności,
 • jawności,
 • odpowiedzialności,
 • dbałości o dobre imię urzędu, urzędnika i ich prestiż społeczny,
 • godnego zachowania w miejscu i poza miejscem pracy,
 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze stronami, radnymi, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

znacznikRozdział II

Wykonywanie zadań

§ 1
 1. Pracownik winien należycie wykonywać swoje obowiązki, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, przy zaangażowaniu całej swojej wiedzy i woli oraz z należytą starannością, kierując się obiektywnymi przesłankami merytorycznymi.
 2. Pracownik, działając w interesie publicznym, winien podejmować wszelkie czynności, jakie
  w granicach prawa, dobrych obyczajów - przy wysokim stopniu sprawności - należy podjąć dla dobra tego interesu.
§ 2
 1. Pracownik nie może przystępować do żadnych zajęć, jakichkolwiek zachowań czy czynności, które chociażby tylko pośrednio podważałyby zaufanie do jego bezstronności i bezinteresowności lub obniżały jego zaufanie społeczne.
 2. Pracownik winien nie dopuszczać do sytuacji mogących spowodować podejrzenie o korupcję, rozumianą jako nadużycie stanowiska dla uzyskania prywatnych korzyści.
§ 3
 1. Wartości stanowiące fundament kultury naszego Urzędu, zgodnie z misją komunikacyjną,  to:
  - życzliwość,
  - zaangażowanie,
  - skuteczność.
 2. Pracownik przy wykonywaniu swoich obowiązków nie może się kierować osobistą sympatią, preferencjami politycznymi, emocjami, ani innymi podobnymi kryteriami mogącymi mieć wpływ na realizowane zadania i podejmowane decyzje.
 3. Pracownik zobowiązany jest w każdej sytuacji traktować równo wszystkie osoby bez względu na ich narodowość, wiek, rasę, orientację seksualną, kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, kulturę, język, pozycję społeczną, religię i przekonania polityczne.
 4. Każdy pracownik powinien obsługiwać klientów w sposób uprzejmy, cierpliwy i życzliwy.
 5. Powinnością pracownika jest rzetelne realizowanie powierzonych zadań, kierując się przy tym obiektywizmem.
 6. Współpracownicy, przełożeni i podwładni we wzajemnych kontaktach zobowiązani są do zachowania zasady dobrego wychowania oraz wzajemnej życzliwości, szacunku i lojalności.
§ 4
 1. Pracownik przy wykonywaniu zadań publicznych powinien w możliwie najszerszym zakresie, o ile prawo tego nie zabrania, udostępniać zainteresowanym informacje i dokumenty dotyczące ich spraw.
 2. Pracownik powinien ujawniać motywy i uzasadnienie swojego stanowiska w związku z decyzją, w której podjęciu uczestniczył.
§ 5
 1. Pracownik odpowiada osobiście za swoje zachowanie oraz za należyty sposób wykonywania swoich obowiązków pracowniczych.
 2. W czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownika obowiązuje skromny (nie ekstrawagancki), schludny, czysty i estetyczny ubiór, z uwzględnieniem zarządzenia Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy w sprawie stroju służbowego oraz standaryzacji ubioru pracowników.
§ 6

Pracownik winien zachowywać się godnie w miejscu pracy i poza nim, przestrzegając uznanych reguł, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.

znacznikRozdział III

Zasady proceduralne

§ 1

Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

znacznikRozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 1
 1. Zastępcy Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych Gdańskiego Urzędu Pracy zobowiązani są zapoznać podległych pracowników z Kodeksem.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem winno być załączone do akt osobowych pracownika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Kodeksu.
 3. Kadra kierownicza swoim postępowaniem zobowiązana jest dawać dobry przykład pozostałym pracownikom i promuje zasady określone w Kodeksie, nadzoruje stosowanie postanowień Kodeksu przez podległych jej pracowników i reaguje na uzyskiwane informacje o niezgodnym z nimi postępowaniu.
 4. Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych do corocznego przypominania i omawiania z pracownikami treści Kodeksu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę