Najczęściej zadawane pytania - Gdański Urząd Pracy


Najczęściej zadawane pytania

znacznikGdzie i w jaki sposób szukać pracy

Metody poszukiwania pracy

Poszukiwanie pracy jest zadaniem, które powinno być realizowane w sposób przemyślany i zaplanowany.
Sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej Cię pracy, zależy przede wszystkim od Twojej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia.
Czym jest aktywne poszukiwanie pracy?
Aktywne poszukiwanie pracy oznacza podejmowanie zróżnicowanych działań w celu znalezienia pracy- należy do nich:
 • określenie własnych kompetencji (predyspozycji zawodowych),
 • ocena własnych możliwości zawodowych (jakie czynności możemy wykonywać, jeżeli mamy dane wykształcenie, uprawnienia, kursy, umiejętności),
 • analiza rynku pracy, na którym będziemy poszukiwać pracy,
 • wybór potencjalnych pracodawców, z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę,
 • poszukiwanie informacji na temat potencjalnych pracodawców,
 • nawiązanie kontaktu z pracodawcami,
 • zaprezentowanie swojej aplikacji potencjalnym pracodawcom.
Metody szukania zatrudnienia

Poszukiwanie pracy powinno odbywać się z wykorzystaniem wielu metod jednocześnie, gdyż w ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo jej znalezienia. Współcześnie za najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy uznaje się:
 • wyszukiwanie ogłoszeń w Internecie i prasie,
 • bezpośredni kontakt z pracodawcą,
 • pozyskiwanie informacji od znajomych i rodziny,
 • korzystanie z usług urzędów pracy i agencji pośrednictwa pracy.
Praca w Internecie:
 • www.gup.gdansk.pl www.praca.trojmiasto.pl
 • www.psz.praca.gov.pl www.gazetapraca.pl
 • www.centrumpracy.gup.gdansk.pl www.jobrapido.pl www.gowork.pl
 • www.pracuj.pl www.egospodarka.pl
 • www.praca.pl www.pracawbudownictwie.pl
 • www.infopraca.pl www.asystentka.pl

Więcej dowiesz się :

znacznikZasady podejmowania pracy w Polsce przez studentów-cudzoziemców

Studenci studiów stacjonarnych mogą pracować w Polsce bez zezwolenia.
Pracodawcy podpisują z nimi umowy na takich samych zasadach jak ze studentami polskimi.

Więcej dowiesz się :

znacznik Kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce?

Zezwolenia na pracę nie potrzebują m.in. cudzoziemcy, których objęto ochroną międzynarodową na terytorium RP (np. status uchodźcy, pobyt tolerowany), posiadający Kartę Polaka, nauczyciele języków obcych w instytucjach należących do systemu oświaty , absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych czy studenci studiów dziennych posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, a także studenci przebywający na podstawie wizy

znacznikZasady zatrudniania osób posiadających Kartę Polaka

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej dowiesz się :

znacznikW jaki sposób należy starać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Więcej dowiesz się :

znacznikNa podstawie jakich umów można zatrudniać cudzoziemców i czym się różnią?

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.
Umowa o pracę jest umową funkcjonującą na podstawie przepisów Ustawy – Kodeks pracy, natomiast stosunek pracy nawiązany na podstawie tej umowy oznacza zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Stronami umowy o pracę jest pracownik i pracodawca.

Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło są umowami uregulowanymi przepisami Ustawy – Kodeks cywilny. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca, zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy. Natomiast przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa zlecenia określana jest jako umowa starannego działania, natomiast umowa o dzieło jest umową rezultatu skutkującą osiągnięciem konkretnego, sprawdzalnego rezultatu.

Więcej dowiesz się :

znacznikJakie są procedury i obowiązki przy zmianie pracodawcy?

Zezwolenie na pracę udzielane jest na pracę u jednego pracodawcy, na określonym stanowisku oraz na okres wskazany w zezwoleniu. Jeśli z jakichś powodów chciałbyś zmienić pracodawcę, musisz uzyskać nowe zezwolenie na pracę u nowego pracodawcy. Jeżeli pracujesz na podstawie oświadczenia pracodawcy i chcesz przejść do innej firmy, też powinieneś mieć oświadczenie nowego pracodawcy, zarejestrowane przez niego w powiatowym urzędzie pracy. Zmiana pracodawcy nie wymaga natomiast uzyskiwania nowej wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli termin ważności posiadanych przez Ciebie dokumentów jeszcze nie upłynął.

W przypadku zmiany warunków zatrudnienia w stosunku do określonych w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, tj. w razie:
 • utraty pracy u któregoś z pracodawców wymienionych w zezwoleniu,
 • zmiany stanowiska pracy,
 • obniżenia wynagrodzenia,
 • masz obowiązek – w ciągu 15 dni roboczych – pisemnie zawiadomić o tych faktach wojewodę, który odpowiednio zmieni twoje zezwolenie. Jeżeli wojewoda takiego powiadomienia nie otrzyma – cofnie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

znacznikDo jakich instytucji należy się zgłosić w przypadku łamania prawa pracy?

W wypadku łamania praw pracowniczych czyli przysługujących osobie, która ma podpisaną umowę o pracę pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub/i do sądu pracy.

Więcej dowiesz się : Dodatkowo w każdym z 16 okręgowych inspektoratów pracy oraz 43 oddziałów terenowych Państwowej Inspekcji Pracy możesz uzyskać bezpłatną poradę prawną z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia. Porady można zasięgnąć osobiście lub telefonicznie. Informacje na temat wyznaczonych dni i godzin udzielania porad prawnych oraz numerów telefonów, pod którymi dyżurują prawnicy, znajdziesz na stronie internetowej www.pip.gov.pl

znacznikCo to jest płaca minimalna?

Płaca minimalna – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

W przypadku umowy o pracę, płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto w roku 2018.

Jeśli chodzi o umowę zlecenie, to minimalna płaca określa się stawką godzinową która wynosi 13,7 zł brutto za godzinę.

W przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązującej płacy minimalnej.

znacznikCzy cudzoziemcom przysługuje prawo rejestracji jako osoba bezrobotna?

W Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna może rejestrować się tylko określona grupa cudzoziemców.

Więcej dowiesz się :

znacznikCo to jest ubezpieczenie społeczne i kto jemu podlega?

Ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenia, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Są cztery rodzaje ubezpieczeń społecznych:
 • Ubezpieczenia emerytalne
 • Ubezpieczenia rentowe
 • Ubezpieczenia chorobowe
 • Ubezpieczenia wypadkowe
Pracodawca jest także zobowiązany – w terminie 7 dni – zgłosić cię do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz opłacać składki na te ubezpieczenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej, tj. umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. Nie obejmuje jedynie umów o dzieło.

znacznikZasady zgłaszania dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły

Kryteria przyjmowania dzieci obcokrajowców do polskich żłobków, przedszkoli i szkół są takie same jak dla obywateli Polski. Dodatkowo, w przypadku dzieci w wieku szkolnym, dyrektor placówki może poprosić o świadectwo ukończenia ostatniej klasy z kraju w którym dziecko uczęszczało do szkoły.

Więcej dowiesz się :

znacznikGdzie można potwierdzić dyplomy i kwalifikacje?

Nostryfikacja to procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym kraju. Nostryfikacji podlegają dyplomy uzyskane w krajach, z którymi Polska nie zawarła dwustronnych porozumień o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym w Polsce. Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów dokonują rady jednostek organizacyjnych (np. rada wydziałowa, rada naukowa) na polskich uczelniach. Nostryfikację można uzyskać tylko na wydziale uczelni, która ma prawo do nadawania tytułu doktora w tej dziedzinie nauki, w której cudzoziemiec ubiega się o nostryfikację.

Temat potwierdzenia dyplomów i kwalifikacji, nostryfikacji dokumentów, jest zagadnieniem bardzo obszernym. W celu zgłębienia wiedzy zapraszamy na strony:

znacznikGdzie szukać mieszkania do wynajęcia?

Miejsc i sposobów poszukiwania ofert mieszkań do wynajęcia jest wiele. Obecnie najlepszym do tego narzędziem jest przede wszystkim Internet, a najwięcej ofert znajdziemy w branżowych serwisach ogłoszeniowych. Takim portalem jest na przykład domiporta.pl gdzie opublikowane jest kilkadziesiąt tysięcy ofert najmu z całej Polski lub olx.pl,trójmiasto.pl. Świetnym kanałem informacyjnym są również media socjalne, na łamach których tworzone są grupy tematyczne o dostępnych lokalach w danym mieście.

Warto wybrać się na spacer po interesującej nas okolicy i sprawdzić czy przy klatkach schodowych lub w miejscowym sklepie nie ma wywieszonych ogłoszeń. Obserwuj również balkony i okna, ponieważ zdarza się, że właściciele wywieszają na nich banery z informacją o chęci wynajęcia mieszkania. Możesz również udać się do profesjonalnego biura nieruchomości, które znajdzie dla Ciebie sprawdzoną ofertę oraz poprowadzi bezpiecznie przez cały proces najmu. Usługi agencji są płatne, najczęściej jest to opłata w wysokości 1,5-3,0% kwoty całej transakcji.

znacznikInformacje na temat kursów języka polskiego.

W Gdańsku instytucją wspierającą cudzoziemców jest przede wszystkim Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, w którym odbywają się kursy języka polskiego. Tam też dowiesz się gdzie indziej taki kurs się odbywa.
Więcej informacji uzyskasz:

znacznikGdzie i w jaki sposób szukać pracy

16. Informacje na temat instytucji wspierających cudzoziemców.

Głównym miejscem, wspierającym cudzoziemców jest CWII, a także następujące organizacje:

znacznikJak trafić do określonego miejsca w Gdańsku, ile kosztuje bilet na tramwaj, jak załatwić bilet miesięczny?

Istnieje kilka rodzajów transportu, którymi można poruszać się w Gdańsku:
Tramwaje, autobusy - wspólne bilety
SKM i PKM - które jeżdżą między Gdańskiem i blisko położonymi miastami

Na tramwaj i autobus można kupić bilety:
 • w specjalnych automatach znajdujących się na przystankach
 • u kierowcy
 • w niektórych kioskach obok przystanków
 • w punktach obsługi ZTM
Aby kupić bilet długookresowy, trzeba najpierw zrobić tak zwaną kartę miejską. A na tą kartę można załadować bilet długookresowy.

Ceny jednorazowych biletów, a także długookresowych można znaleźć na stronie:

znacznikKto ma prawo korzystać z darmowej służby zdrowia, jak dostać się do lekarza, ile kosztują porady lekarskie?

Osoby ubezpieczone korzystają z darmowej opieki zdrowotnej, ale osoby nie zgłoszone przez pracodawców do ubezpieczenia zdrowotnego muszą za wizyty u lekarza płacić, mogą korzystać z przychodni państwowych i prywatnych, natomiast muszą płacić za tą wizytę

Pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić Cię do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, co daje Ci prawo do świadczeń w razie choroby, wypadku przy pracy lub macierzyństwa oraz do bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia ( nie dotyczy umów o dzieło).

Więcej dowiesz się :

znacznikJak napisać cv, jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej?

Dobrze napisane CV ma bardzo duże znaczenie. Ubiegając się o niemal każdą pracę, najpierw musicie przedstawić niniejszy dokument, a dopiero potem zostaniecie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Więcej dowiesz się :

znacznikCzy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy?

Pracodawca, nie tylko może, ale powinien skierować pracownika na badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy. Przy zawarciu z pracownikiem umowy o pracę może to nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

znacznikPytania dotyczące zasad korzystania z pomocy społecznej

Głównym zadaniem pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.
Informacja o świadczeniach przysługujących cudzoziemcom znajduje się na stronie:

znacznikKwestie prawne: procedury i ryzyka związane z zakładaniem działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Niektórzy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej.

Więcej dowiesz się na stronie:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę