Zwrot kosztów przejazdu. Dodatkowe informacje GUP - Gdański Urząd Pracy


Zwrot kosztów przejazdu. Dodatkowe informacje GUP

Refundacja kosztów przejazdu przysługuje osobie która:
  • została skierowana na staż lub szkolenie, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscowością zamieszkania osoby bezrobotnej
  • spełnia warunki art. 41 ust. 4b  i 4c  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2019 poz. 1482 z późn. zm.)
Maksymalna dopuszczalna wysokość refundacji kosztów przejazdu na wyżej wymienione formy wsparcia w 2021 r. wynosi 350,00 zł miesięcznie.

Podstawą przyznania prawa do zwrotu kosztów przejazdu jest comiesięczne złożenie do kancelarii GUP przez osobę uprawnioną czytelnie wypełnionego wniosku rozliczeniowego dotyczącego refundacji kosztów przejazdu oraz udokumentowania wydatków tj. przedłożenia oryginału biletu miesięcznego ważnego w komunikacji zbiorowej lub  bilety od przewoźników prywatnych oraz uwierzytelnioną kserokopię Karty Miejskiej.

W przypadku odbywania stażu lub szkolenia przez okres niepełnego miesiąca można dołączyć bilety jednorazowe odzwierciedlające dzienną kwotę i trasę przejazdu  (tam i z powrotem) oraz potwierdzoną kserokopię listy obecności.

Refundacja kosztów przejazdu nie jest dokonywana na podstawie kosztów poniesionych na przejazd własnym lub użyczonym środkiem transportu.

W przypadku, gdy osoba bezrobotna skierowana na staż lub szkolenie z GUP, zamieszkuje poza terenem działania tutejszego urzędu pracy, refundacja kosztów przejazdu nie będzie dokonywana

Wnioski należy składać do 14 dnia każdego następnego miesiąca  w Kancelarii Urzędu.
 
Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.
Zwrot kosztów przejazdu ma wyłącznie charakter uznaniowy. Liczba osób objęta zwrotem kosztów przejazdu uzależniona jest od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, tym samym wnioski rozpatrzone negatywnie nie podlegają zaskarżeniu.

Zwrot kosztów dokonywany jest na wskazany rachunek bankowy.

znacznikW razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Małgorzata Łechtańska Doradca klienta /58/ 743-13-26 malgorzata.lechtanska@gup.gdansk.pl
Załączniki
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (doc, 116 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę