III nabór wniosków - Gdański Urząd Pracy


III Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w terminie od 12 października do 15 października 2020 r.
 
znacznik4Rada Rynku Pracy określiła następujące Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS w 2020 roku:
 
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 
b) wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 
c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników centrów integracji społecznej, klubów integracji  społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej;
 
d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków krajowego funduszu szkoleniowego.
 
Pracodawcy, których wnioski nie wpisują się w  żaden z wyżej wymienionych priorytetów również mogą ubiegać się o środki rezerwy KFS. Jednakże dofinansowanie będzie możliwe jedynie w przypadku gdy po rozpatrzeniu wniosków spełniających priorytety, w dyspozycji Gdańskiego Urzędu Pracy pozostaną niezagospodarowane środki. 
 
Materiał informacyjny dla pracodawców (do stosowania priorytetów wydatkowania rezerwy KFS) można pobrać ze strony internetowej GUP
 
Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków oraz szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020, który znajduje się na stronie internetowej GUP.

znacznikSkładanie wniosków

Wnioski należy składać:
  • w formie papierowej do wrzutni na dokumenty przy wejściu do siedziby GUP, ul. Lastadia 41 lub pocztą tradycyjną;
  • elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
  • Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego   kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
  • Podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
O złożeniu wniosków w formie papierowej decyduje data wpływu do GUP, natomiast wniosków złożonych elektronicznie decyduje data i godzina wpływu wniosku na platformie ePUAP - w pierwszym dniu naboru od godz. 7.30, w ostatnim dniu naboru do godz. 15.30

znacznikO czym należy pamiętać?

  1. W ramach naboru można złożyć maksymalnie 3 wnioski.
  2. Na każdy rodzaj i formę kształcenia należy złożyć oddzielny wniosek.
  3. Wskazane działania muszą rozpocząć się nie później niż 21.12.2020 r. i nie wcześniej niż 30 dni od złożenia wniosku.
  4. GUP finansuje kształcenie do kwoty 6.000,00 zł na osobę (obowiązuje od 13.07.2020 r.).
  5. Aktualne wnioski należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.
Więcej szczegółów znaleźć można na stronie Gdańskiego Urzędu Pracy, w zakładce poświęconej Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu.
 
Załączniki
Materiał informacyjny dla pracodawców (pdf, 449 KB)
Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS w roku 2020.pdf (pdf, 862 KB)
Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS w roku 2020 (doc, 754 KB)
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407 2013 (xlsx, 76 KB)
Załącznik nr 3 Oświadczenie pracodawcy dotyczące podatku VAT.pdf (pdf, 195 KB)
Załącznik nr 3 Oświadczenie pracodawcy dotyczące podatku VAT (doc, 38 KB)
Załącznik nr 2 Formularz rozliczeniowy (właściwy) (doc, 39 KB)
Regulamin KFS na 2020 obowiązujący od 13.07.2020 (pdf, 426 KB)
Karta zmian do wniosku 14.07.2020.pdf (pdf, 565 KB)
Karta zmian do wniosku 14.07.2020 (doc, 562 KB)
Karta zmian do wniosku (złożonych przed 1 kwietnia) (pdf, 564 KB)
Karta zmian do wniosku (pdf, 566 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę