Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy - Gdański Urząd Pracy


Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy

W miarę posiadanych środków finansowych, Gdański Urząd Pracy może zorganizować szkolenia indywidualne pod gwarancję zatrudnienia dla wyselekcjonowanych kandydatów pod konkretne potrzeby PRACODAWCY.

Na szkolenia indywidualne, finansowane ze środków Funduszu Pracy kierowani będą wszyscy klienci bezrobotni wymagający wsparcia, którzy:
  • spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
  • są objęci indywidualnym planem działania,
  • posiadają gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu.
Instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
 
Osoba uprawniona może skorzystać ze szkolenia tylko raz w roku.

znacznikJakich szkoleń nie finansujemy?

  • kursów z podstaw języków obcych, z wyjątkiem specjalistycznych kursów na poziomie zaawansowanym w zakresie słownictwa branżowego oraz kursów językowych połączonych ze szkoleniem zawodowym;
  • kursy prawa jazdy kategorii B;
  • instruktorów i trenerów zawodów i umiejętności.
Koszt szkolenia indywidualnego nie może przekroczyć 8 000 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U.  2020 r., poz. 1409).

znacznikUmowy trójstronne

Starosta (GUP) może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, w przypadku, gdy pracodawca jest przedsiębiorcą, traktowane jest jako pomoc de minimis.

Świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w kancelarii GUP lub pocztą

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Patrycja Boreczek Doradca klienta Tel.: /58/ 743-13-23 patrycja.boreczek@gup.gdansk.pl
Emilia Szczepkowska Doradca klienta Tel.: /58/ 743-13-39 emilia.szczepkowska@gup.gdansk.pl
Karolina Bącela Doradca klienta Tel.: /58/ 743-14-82 karolina.bacela@gup.gdansk.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę