Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów - Gdański Urząd Pracy


Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów

W przypadku tworzenia stanowiska pracy i zamiaru zatrudnienia na nim:
  • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub
  • bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
Pracodawca może ubiegać się (poprzez złożenie wniosku) o wsparcie finansowe w jednej z następujących form:

znacznikDofinansowanie 1/2 minimalnego wynagrodzenia

Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez GUP osobę bezrobotną z ww. grupy (rodziców lub opiekunów) na 12 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia.
Dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 6 miesięcy.

znacznikDofinansowanie 1/3 minimalnego wynagrodzenia

Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez GUP osobę bezrobotną z ww. grupy na 18 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 9 miesięcy.
 
Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub niewywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (GUP).

W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (GUP).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.
 
W roku 2023 powyższa forma nie będzie realizowana.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę