Zatrudnienie wspierane - Gdański Urząd Pracy


Zatrudnienie wspierane

Zatrudnienie wspierane jest to forma wsparcia o charakterze doradczym i finansowym udzielana osobom, które mają szczególne trudności w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy, mające na celu podjęcie zatrudnienia oraz utrzymanie aktywności zawodowej.

znacznikOrganizatorem zatrudnienia wspieranego może być:

 •     Centrum Integracji Społecznej,
 •     pracodawca,
 •     pracodawca będący przedsiębiorcą.

znacznikUczestnikiem zatrudnienia wspieranego może być:

 • osoba po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
 • osoba przed zakończeniem zajęć w Centrum Integracji Społecznej, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa,
 • osoba uczestnicząca w Klubie Integracji Społecznej, ale skierowana na wniosek pracownika socjalnego.

znacznikKto może zostać skierowany do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego?

Zatrudnienie wspierane skierowane jest między innymi do osób:
 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotnych, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie wspierane może być realizowane w formie skierowania do pracy na podstawie umowy pomiędzy Gdańskim Urzędem Pracy a pracodawcą w ramach, której pracodawca otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.

Refundacja przyznawana jest przez okres 12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej:
 • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne , w pierwszych 3 miesiącach;
 • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;
 • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.

W przypadku Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą bez względu na formę organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania, przy organizacji zatrudnienia wspieranego mają zastosowanie także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Aleksandra Kitowska Doradca klienta /58/ 743-13-37 aleksandra.kitowska@gup.gdansk.pl
Wioleta Pryciak Doradca klienta /58/ 743-13-28 wioleta.pryciak@gup.gdansk.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę