Organizacja staży w GUP - Gdański Urząd Pracy


Organizacja staży w GUP

Bony stażowe

W 2024 r. ww. forma wsparcie jest zawieszona.

Staże

W 2024 r. wnioski o zorganizowanie stażu będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl (PSZ-WZUZS) oraz ePUAP.
Do wniosku w wersji elektronicznej (PSZ-WZUZS) należy dodać załączniki (do pobrania poniżej):
 • program stażu do wniosku elektronicznego PSZ-WZUZS
 • informacje uzupełniające do wniosku elektronicznego PSZ-WZUZS
Staże będą organizowane na okres od 3 do 6 miesięcy. 
Do odbywania stażu nie będą kierowane osoby, które:
 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u organizatora stażu w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa organizatora stażu lub rodzeństwem organizatora stażu,
 • zamieszkują pod tym samym adresem co organizator stażu,
 • posiadają ponad 6-miesięczne doświadczenie w zawodzie wskazanym przez organizatora stażu,
 • posiadają zameldowanie na terenie GUP, krótsze niż planowany okres odbywania stażu.
Udział w stażu zostanie poprzedzony wykonaniem testu umiejętności cyfrowych u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz odbyciem kursu uzupełniającego kompetencje cyfrowe w przypadku osiągnięcia wyniku poniżej dobrego - dotyczy osób do 30. roku życia biorących udział w ramach działania 5.2 Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – projekt „Aktywne Pomorze".
 
W przypadku braku kandydata własnego, dobór na wskazane we wniosku stanowisko będzie realizowany w okresie do 2 tygodni. 
 
Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy i zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań oraz w dniu rozpoczęcia stażu organizuje szkolenie wstępne BHP. 
 
Organizator stażu zobowiązany jest do zagwarantowania zatrudnienia po okresie odbywania stażu na okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie 30 dni od daty zakończenia stażu.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
 
Wyklucza się organizację staży w zawodach i na stanowiskach:
 • pracownik ochrony fizycznej,
 • kierowca,
 • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
 • sprzątaczka,
 • telemarketer,
 • spawacz,
 • pomoc kuchenna,
 • pokojowa,
 • woźny,
 • asystent fryzjera.
Gdański Urząd Pracy nie kieruje osób bezrobotnych do odbywania stażu w mieszkaniach prywatnych organizatorów stażu lub stażystów.
 
Staże nie będą organizowane w formie pracy zdalnej i hybrydowej.
Załączniki
Regulamin organizowania staży w 2024 r. (pdf, 238 KB)
Lista obecności FEP (pdf, 295 KB)
Oświadczenie Inteligentne Specjalizacje Pomorza (docx, 59 KB)
Lista obecności FP (pdf, 170 KB)
Informacje uzupełniające do wniosku elektronicznego PSZ-WZUZS (docx, 17 KB)
Instrukcja do wniosku PSZ-WZUZS (docx, 779 KB)
Opinia o odbytym stażu FEP (doc, 125 KB)
Opinia o odbytym stażu FP (doc, 36 KB)
Wniosek o zorganizowanie stażu na 2024 (pdf, 371 KB)
Program stażu do wniosku elektronicznego PSZ-WZUZS (docx, 13 KB)
Wzór umowy o odbywanie stażu FP (rtf, 400 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę