KFS 2023 (nabory GUP) - Gdański Urząd Pracy


KFS 2023 (nabory GUP)

O finansowanie kosztów działań objętych kształceniem ustawicznym mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

znacznikMinister Rodziny i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków limitu KFS na 2023 rok:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 
Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 
Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia. 
 
Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych 
 
Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami. 

znacznikPriorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS na rok 2023:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju. 
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób    mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
W bieżącym roku ustalono maksymalną kwotę 8 000,00 zł na jednego uczestnika działania
Wyklucza się finansowanie:
 • kształcenia z zakresu szeroko rozumianego coachingu,
 • kursów w formie coachingu indywidualnego,
 • kursów z zakresu podstaw języka obcego (nie dotyczy priorytetu 1 limitu podstawowego),
 • aplikacji radcowskich, notarialnych, itp.,
 • kształcenia w zakresie BHP i p.poż.,
 • kursów związanych z korzystaniem z podstawowych komunikatorów i platform społecznościowych, 
 • staży podyplomowych wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • szkolenia „Prawo jazdy kat. B".
 • kształcenie realizowane poza granicami Polski.

znacznikKto może skorzystać ze środków KFS?

O finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.
 
Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 690).
 
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na finansowanie działań objętych kształceniem ustawicznym dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
 
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z działania wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać działań finansowanych przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
 
Środki KFS można przeznaczyć na:
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
a) w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów działań objętych kształceniem ustawicznym, nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika.
 
b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów działań objętych kształceniem ustawicznym, nie więcej jednak 8.000,00 zł na jednego uczestnika. Pozostałe koszty działań ponosi pracodawca.
 
Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:
 • uwzględnia się wyłącznie koszty samych działań obejmujących kształcenie ustawiczne,
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w działaniach, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.
Planowany termin naborów:
 • I naboru wniosków: od 7 lutego 2023 r. do 10 lutego 2023 r. - z limitu podstawowego środków KFS.
 • II nabór wniosków: maj/czerwiec 2023 r . - limit podstawowy  +  rezerwa MRiPS (dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym)
 

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Eliza Kamińska Doradca klienta /58/ 743-13-25 eliza.kaminska@gup.gdansk.pl
Ewelina Jawor Doradca klienta /58/ 743-13-24 ewelina.jawor@gup.gdansk.pl
Aneta Zwierzycka Doradca klienta /58/ 743-13-46 aneta.zwierzycka@gup.gdansk.pl
Grażyna Korycka Doradca klienta /58/ 743-13-41 grazyna.korycka@gup.gdansk.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę