Wsparcie utworzenia miejsca pracy dla osoby do 30. roku życia - Gdański Urząd Pracy


Wsparcie utworzenia miejsca pracy dla osoby do 30. roku

znacznikRefundacja składek ZUS

W przypadku tworzenia stanowiska pracy i zamiaru zatrudnienia na nim osób bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących pracę po raz pierwszy pracodawca może ubiegać się (poprzez złożenie wniosku) o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przez okres do 12 miesięcy. Dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 6 miesięcy.
 
Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub niewywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania refundacji oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do refundacji, pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.
 
W roku 2023 powyższa forma wsparcia nie będzie realizowana.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 690 z późn. zm.).

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Aleksandra Kitowska Doradca klienta /58/ 743-13-37 aleksandra.kitowska@gup.gdansk.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę