II nabór wniosków - Gdański Urząd Pracy


II nabór wniosków KFS

Gdański Urząd Pracy ogłasza II nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w terminie od 20 lipca do 24 lipca 2020 r.

znacznik4Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków limitu KFS na 2020 rok:
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych: Barometr Zawodów 2020
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju:
 • Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
Materiał informacyjny dla pracodawców (do stosowania priorytetów wydatkowania KFS).

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków oraz szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020.

znacznik

Składanie wniosków

Wnioski można składać w formie papierowej do wrzutni na dokumenty przy wejściu do siedziby GUP, ul. Lastadia 41 oraz pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
 • Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
 • Podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
O złożeniu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na platformie ePUAP - w pierwszym dniu naboru od godz. 7.30, w ostatnim dniu naboru do godz. 15.30
O czym należy pamiętać?
 • W ramach naboru można złożyć maksymalnie 3 wnioski.
 • Na każdy rodzaj i formę kształcenia należy złożyć oddzielny wniosek.
 • Wskazane działania muszą rozpocząć się nie później niż 21.12.2020 r. i nie wcześniej niż 30 dni od jego złożenia.
 • GUP finansuje kształcenie do kwoty 6.000,00 zł na osobę (obowiązuje od 13.07.2020 r.).
 • Aktualne wnioski należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.
Więcej szczegółów znaleźć można w zakładce poświęconej Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu.

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Ewelina Jawor Doradca klienta /58/ 743-13-24 ewelina.jawor@gup.gdansk.pl
Anna Kopyść Doradca klienta /58/ 743-13-25 anna.kopysc@gup.gdansk.pl
Elżbieta Płóciennik Doradca klienta /58/ 743-13-41 elzbieta.plociennik@gup.gdansk.pl
Załączniki
Karta zmian do wniosku (pdf, 566 KB)
Karta zmian do wniosku (złożonych przed 1 kwietnia) (pdf, 564 KB)
Karta zmian do wniosku 14.07.2020 (doc, 562 KB)
Karta zmian do wniosku 14.07.2020.pdf (pdf, 565 KB)
Materiał informacyjny dla pracodawców (pdf, 449 KB)
Regulamin KFS na 2020 obowiązujący od 13.07.2020 (pdf, 426 KB)
Regulamin KFS na 2020 wnioski przed 1 kwietnia (pdf, 428 KB)
Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS w roku 2020 (doc, 754 KB)
Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS w roku 2020.pdf (pdf, 862 KB)
Załącznik nr 2 Formularz rozliczeniowy (właściwy) (doc, 39 KB)
Załącznik nr 3 Oświadczenie pracodawcy dotyczące podatku VAT (doc, 38 KB)
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407 2013 (xlsx, 76 KB)
Załącznik nr 3 Oświadczenie pracodawcy dotyczące podatku VAT.pdf (pdf, 195 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę