Zasady realizacji programów Rynku Pracy - Gdański Urząd Pracy


Zasady realizacji programów rynku pracy

2024 r.

Formy wsparcia dla bezrobotnych

znacznik4I. Środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku bieżącym będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją, stanowiącą załącznik do regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Nabory wniosków dla około 270 osób bezrobotnych planowane są w terminach:
 • 25-29.03.2024 r.
 • 26-30.08.2024 r.
Wsparcie finansowe będzie przyznawane maksymalnie do wysokości 35 000,00 zł.
Informacje dotyczące szczegółowych warunków opublikowane będą na stronie internetowej GUP w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru wniosków.
 
znacznik4II. Szkolenia
 
W 2024 roku szkolenia grupowe i indywidualne będą organizowane w oparciu o potrzeby pracodawców, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
 
Przewiduje się przeszkolenie ogółem około 800 osób bezrobotnych.
Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.
Szkolenia grupowe
Na szkolenia grupowe, określone w planie szkoleń, mogą być kierowane wszystkie osoby bezrobotne wymagające wsparcia, które:
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne,
 • uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta.
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będą następujące kryteria dodatkowe:
 • data wpływu zgłoszenia na szkolenie,
 • okres pozostawania bez pracy (ostatnia rejestracja),
 • niekorzystanie wcześniej ze szkolenia finansowanego przez GUP.
Szkolenia indywidualne
 
Gdański Urząd Pracy finansuje szkolenia indywidualne maksymalnie do kwoty 8.000,00 zł.
Na szkolenia będą kierowane osoby bezrobotne, które:
 • posiadają gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 miesięcy,
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
 • są objęte indywidualnym planem działania,
 • posiadają pozytywną opinię doradcy klienta lub uzyskały indywidualną zgodę Dyrektora GUP.
Udział w szkoleniu zostanie poprzedzony wykonaniem testu umiejętności cyfrowych u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz odbyciem kursu uzupełniającego kompetencje cyfrowe w przypadku osiągnięcia wyniku poniżej dobrego - dotyczy osób do 30. roku życia biorących udział w ramach działania 5.2 Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – projekt „Aktywne Pomorze".
 
Wyklucza się finansowanie:
 • kursów z języków obcych,
 • kursów z zakresu programowania
 • kursów prawa jazdy kategorii A,B,C,D,T,
 • kursów na instruktorów oraz trenerów zawodów i umiejętności,
 • kursów na trenerów, treserów i behawiorystów zwierząt, 
 • kursów na maklerów finansowych i doradców inwestycyjnych,
 • kursów na stanowiska kierownicze,
 • kursów z zakresu obsługi i wyceny nieruchomości,
 • kursów na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 • praktyk zawodowych.
Szkolenia realizowane są w trybie stacjonarnym. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kursu stacjonarnie dopuszcza się organizację szkoleń w formule kształcenia na odległość (tryb zdalny). Gdański Urząd Pracy nie realizuje szkoleń w trybie mieszanym (hybrydowym).
 
Gdański Urząd Pracy finansuje koszty badań lekarskich wyłącznie do następujących szkoleń:
 • gospodarka magazynowa,
 • kwalifikacja wstępna dla kat. prawa jazdy C oraz D,
 • kucharz,
 • obsługa wózków jezdniowych,
 • monter konstrukcji stalowych,
 • monter rusztowań,
 • operator koparko - ładowarki,
 • operator CNC,
 • operator urządzeń spawalniczych,
 • operator żurawia wieżowego,
 • opiekunka dziecięca i osób starszych,
 • pracownik ogólnobudowlany,
 • spawacz,
 • kosmetyczka,
 • fryzjer,
 • asystentka stomatologiczna,
 • stolarz,
 • kierowca pojazdów uprzywilejowanych,
 • kierowca kat. E.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl (PSZ-WSI) oraz ePUAP.
 
znacznik4III. Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
Urząd pracy, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba ta uzasadni celowość udzielenia tej formy pomocy.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
Podstawą sfinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest umowa na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zawarta pomiędzy GUP, a osobą uprawnioną.

Dofinansowanie wypłacane jest przez GUP w formie przelewu bezpośrednio na konto instytucji egzaminującej.
 
znacznik4IV. Finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
Starosta, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy może sfinansować z Funduszu Pracy opłatę pobieraną za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 
Inne koszty nostryfikacji nie są objęte finansowaniem.
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl (PSZ-PNO) oraz ePUAP.
znacznik4V. Bon na zasiedlenie dla osób do 30. roku życia
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie może złożyć:
 • osoba bezrobotna do 30. roku życia zarejestrowana w ewidencji GUP,
 • osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat podlega dodatkowemu kryterium, tj. czas pozostawania w ewidencji urzędu pracy nie może być dłuższy niż 4 miesiące.
 
Pozytywnie rozpatrzony wniosek jest podstawą do zawarcia umowy i wypłaty bonu w maksymalnej kwocie 10 000,00 zł.
Planuje się przyznanie 30 bonów.
Bony przyznawane będą w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.
Wydanie bonu zostanie poprzedzone wykonaniem testu umiejętności cyfrowych u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz odbyciem kursu uzupełniającego kompetencje cyfrowe w przypadku osiągnięcia wyniku poniżej dobrego.
 
Uwaga! w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl (PSZ-WBZAS) oraz ePUAP.
znacznik4VI. Bon zatrudnieniowy dla osób do 30. roku życia
Bon zatrudnieniowy będzie wystawiany przez doradców klienta, na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania, z okresem ważności 1 miesiąca od dnia wystawienia.

W ramach bonu, na podstawie zawartej umowy pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną na okres minimum 18 miesięcy otrzyma z GUP refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych przez okres 12 miesięcy.
 
Planuje się przyznanie 15 bonów (w zależności od zapotrzebowania).
Uwaga! w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl (PSZ-WBZAT) oraz ePUAP.
znacznik4VII. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną w przypadku skierowania na staż lub szkolenie.
Bezrobotny skierowany na staż lub szkolenie może otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 lub osobą zależną do wysokości maksymalnie 650,00 zł miesięcznie. 
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
 
znacznik4VIII. Refundacja kosztów dojazdu w przypadku skierowania na staż lub szkolenie.
Osoba bezrobotna, która na podstawie skierowania Gdańskiego Urzędu Pracy rozpoczęła staż, szkolenie lub odbywa zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego może otrzymać zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania danej formy przez okres jej trwania, jeżeli siedziba pracodawcy lub jednostki szkolącej znajduje się poza miejscowością zamieszkania osoby bezrobotnej.
 
Wysokość zwrotu kosztów przejazdu przysługuje do kwoty maksymalnie 400,00 zł miesięcznie.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.
 
Uwaga! w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl (PSZ-WZKP) oraz ePUAP.

2024 r.

Formy wsparcia dla pracodawców

W 2024 r. wnioski o organizację robót publicznych oraz staży będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Możliwe sposoby złożenia wniosku:
1. Portal usługowy praca gov.pl – formularz PSZ-WZUZS (staże), PSZ-PU (roboty publiczne).
2. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP.
3. System do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW – dotyczy jednostek administracji publicznej.
 
Wnioski złożone elektronicznie powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

znacznik4IX. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – wsparcie dla pracowników i pracodawców
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, czyli  jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika oraz mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie działania Gdańskiego Urzędu Pracy.
 
Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis. 
 
Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2024
 
Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety w ramach limitu podstawowego KFS w 2024 r.:
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy. 
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych. 
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej. 
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. 
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. 
Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:
A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRPiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju. 
 
Dodatkowe informacje można znaleźć w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 
Środki KFS można przeznaczyć na następujące działania:
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
W bieżącym roku ustalono maksymalną kwotę 8.000,00 zł na jednego uczestnika kształcenia.
W zależności od wielkości firmy dofinansowanie wypłacane będzie:
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,
 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego dla pozostałych pracodawców.
Ocena wniosków nastąpi w oparciu o Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Gdański Urząd Pracy w roku 2024, który zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem o naborze przyjmowania wniosków.
 
Wyklucza się finansowanie:
 • kształcenia z zakresu szeroko rozumianego coachingu,
 • kursów w formie coachingu indywidualnego,
 • kursów języków obcych na poziomie podstawowym (nie dotyczy priorytetu nr 7 z limitu podstawowego KFS),
 • kształcenia ustawicznego poza granicami Polski,
 • aplikacji radcowskich, notarialnych, itp.,
 • kształcenia w zakresie BHP i p.poż.,
 • kursów związanych z korzystaniem z podstawowych komunikatorów i platform społecznościowych, 
 • staży podyplomowych wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • szkolenia „Prawo jazdy kat. B".
Planowane terminy naboru wniosków: 
 • I termin: 12-13.02.2024 r.  - limit podstawowy
 • II termin:  05-06.09.2024 r. - rezerwa MRPiPS 

znacznik4X. Organizacja staży
Organizatorem stażu może być pracodawca lub jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.
 
Na staże kierowane będą osoby bezrobotne wymagające wsparcia, spełniające kryteria określone przez pracodawcę, po dokonaniu weryfikacji przez doradcę klienta pod kątem celowości i zasadności.
 
Udział w stażu zostanie poprzedzony wykonaniem testu umiejętności cyfrowych u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz odbyciem kursu uzupełniającego kompetencje cyfrowe w przypadku osiągnięcia wyniku poniżej dobrego - dotyczy osób do 30. roku życia biorących udział w ramach działania 5.2 Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – projekt „Aktywne Pomorze".
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
Przewiduje się skierowanie na staże około 440 osób bezrobotnych.
Wyklucza się organizację staży w zawodach i na stanowiskach:
 • pracownik ochrony fizycznej,
 • kierowca,
 • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
 • sprzątaczka,
 • telemarketer,
 • spawacz,
 • pomoc kuchenna,
 • pokojowa,
 • woźny,
 • asystent fryzjera.
Staże będą organizowane na okres od 3 do 6 miesięcy.
 
Organizator stażu zobowiązany jest do zagwarantowania zatrudnienia po okresie odbywania stażu na okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie 30 dni od daty zakończenia stażu.
 
Opiekun powinien być zatrudniony u organizatora stażu w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz adres miejsca wykonywania pracy opiekuna stażu musi być tożsamy z adresem miejsca odbywania stażu.
 
Opiekun ma obowiązek posiadać kwalifikacje niezbędne do opieki nad stażystą odbywającym staż w danym zawodzie.
 
Wymiar czasu pracy stażysty nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.
 
Do odbywania stażu nie będą kierowane osoby, które:
 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u organizatora stażu w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa organizatora stażu lub rodzeństwem organizatora stażu,
 • zamieszkują pod tym samym adresem co organizator stażu,
 • posiadają ponad 6-miesięczne doświadczenie w zawodzie wskazanym przez organizatora stażu,
 • posiadają zameldowanie na terenie GUP, krótsze niż planowany okres odbywania stażu.
Gdański Urząd Pracy nie kieruje osób bezrobotnych do odbywania stażu w mieszkaniach prywatnych organizatorów stażu lub stażystów.
 
GUP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umów o odbywanie stażu z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o zorganizowanie stażu nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z urzędem oraz wykazujących 30% spadek zatrudnienia w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 
W przypadku braku kandydata własnego, dobór na wskazane we wniosku stanowisko będzie realizowany w okresie do 2 tygodni. 
 
Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy i zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań oraz w dniu rozpoczęcia stażu organizuje szkolenie wstępne BHP. 
 
W 2024 r. wnioski o zorganizowanie stażu będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl (PSZ-WZUZS) oraz ePUAP.

znacznik4XI. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Przy ubieganiu się o refundację w 2024 r. pracodawca będzie zobowiązany do załączenia zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 
Wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis. W okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku przedsiębiorca nie może zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika lub rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników. 
 
Planuje się wyposażenie stanowisk pracy dla 30 osób bezrobotnych.
Podstawą ubiegania się o wsparcie jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w Gdańskim Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu środków finansowych.
 
Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się wysokość deklarowanego wynagrodzenia na danym stanowisku pracy w porównaniu do rankingu wynagrodzeń na obszarze Miasta Gdańska i powiatu gdańskiego.
 
Na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie będą kierowane osoby, które:
 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem pracodawcy;
 • pełnią bądź pełniły funkcję prezesa, wiceprezesa, prokurenta, członka zarządu lub wspólnika w firmie ubiegającej się o refundację. 
Refundacją nie mogą być objęte stanowiska pracy, które zostały zlikwidowane u pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 
Wyklucza się refundację w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w niżej wymienionych zawodach:
 • kierowca,
 • sprzedawca/specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy/handlowiec i pokrewne,
 • sprzątaczka,
 • telemarketer,
 • architekt/asystent architekta,
 • projektant wnętrz/asystent projektanta wnętrz,
 • inżynier budownictwa,
 • geodeta/asystent geodety i pokrewne,
 • kucharz, szef kuchni, pomoc kuchenna,
 • piekarz, cukiernik,
 • spedytor,
 • asystentka/higienistka stomatologiczna.
Wnioski niekompletne i nieprawidłowo sporządzone nie będą realizowane. 
 
Wsparcie finansowe będzie przyznawane maksymalnie do wysokości 35 000,00 zł.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl oraz ePUAP.
 
znacznik4XII. Prace interwencyjne
 
Przy ubieganiu się o refundację w 2024 r. pracodawca jest zobowiązany do załączenia zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 
Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.
 
GUP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umów o organizację prac interwencyjnych z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z urzędem - w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.
Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się wysokość deklarowanego wynagrodzenia na danym stanowisku pracy w porównaniu do rankingu wynagrodzeń na obszarze Miasta Gdańska i powiatu gdańskiego.
 
W ramach prac interwencyjnych planuje się skierowanie około 50 osób bezrobotnych.
Na miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:
 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem pracodawcy
 • pełnią bądź pełniły funkcję prezesa, wiceprezesa, prokurenta, członka zarządu lub wspólnika w firmie ubiegającej się o refundację. 
Okres refundacji w bieżącym roku będzie wynosił do 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia, z obowiązkowym zatrudnieniem po okresie refundacji na minimum 3 miesiące. 
 
Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.
 
Wyklucza się refundację stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych  w niżej wymienionych zawodach:
 • sprzedawca/specjalista ds. sprzedaży,
 • przedstawiciel handlowy/handlowiec,
 • telemarketer,
 • spawacz,
 • architekt/asystent architekta,
 • projektant wnętrz/asystent projektanta wnętrz,
 • inżynier budownictwa,
 • geodeta/asystent geodety i pokrewne,
 • mechanik samochodowy,
 • pracownik ogólnobudowlany,
 • fryzjer.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl oraz ePUAP.

znacznik4XIII. Roboty publiczne
Organizatorem robót publicznych może być gmina, organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką w zakresie ochrony środowiska, kultury etc.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 
W ramach robót publicznych planuje się skierowanie około 40 osób bezrobotnych.
Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.
 
W 2024 roku w ramach organizacji robót publicznych nie będą kierowane osoby bezrobotne, które w ciągu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o organizowanie robót publicznych były zatrudnione u tego samego Pracodawcy. 
Zgodnie z art. 56a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w pierwszej kolejności do robót publicznych będą kierowani dłużnicy alimentacyjni.

Przy organizowaniu robót publicznych GUP kieruje się zasadą racjonalności wydatkowania środków publicznych, w pierwszej kolejności będą kierowani bezrobotni, którzy bez pomocy środków publicznych nie są w stanie uzyskać pracy lub jest to bardzo utrudnione m.in. z uwagi na długotrwałe bezrobocie czy niskie kwalifikacje zawodowe.
 
W 2024 r. wnioski o organizację robót publicznych będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl (PSZ-PU), ePUAP oraz EZD.

znacznik4XIV. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
 
Przyjmowanie wniosków pracodawców odbywać się będzie w zależności od potrzeb w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl oraz ePUAP.

znacznik4XV. Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 
O zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne może ubiegać się podmiot prowadzący dom pomocy społecznej oraz jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 
Pracodawca, który zatrudni skierowane osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, w ramach zwrotu kosztów, otrzyma przez okres do 12 miesięcy, zwrot części albo całość kosztów poniesionych na:
 • wynagrodzenia;
 • nagrody;
 • składki na ubezpieczenie społeczne.
Wysokość zwrotu kosztów jest ustalana w umowie; nie może przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej (DPS) albo jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ ) nie może wystąpić z wnioskiem o zwrot kosztów na pracownika, który w okresie ostatnich 6 miesięcy był zatrudniony w tym domu pomocy społecznej albo w tej jednostce organizacyjnej WRiPZ.
 
Pomoc w formie zwrotu części albo całości kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl oraz ePUAP.

znacznik4XVI. Zawieszone formy wsparcia
 
W 2024 r. nie przewiduje się możliwości finansowania poniższych form wsparcia:
 • dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50/60 r. ż.
 • studia podyplomowe,
 • pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • grant na telepracę,
 • świadczenie aktywizacyjne,
 • refundacja składek ZUS dla osób do 30 roku życia,
 • bon stażowy,
 • bon szkoleniowy,
 • stypendia z tytułu kontynuacji nauki,
 • szkolenia dla osób zarejestrowanych w GUP jako poszukujące pracy, które pracują oraz wykonują inną pracę zarobkową lub prowadzą działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, 
 • Trójstronne Umowy Szkoleniowe,
 • zwrot kosztów zakwaterowania,
 • refundacja kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy do spółdzielni socjalnej.
Dyrektor GUP może w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach odstąpić od zastosowania ustalonych zasad realizacji programów rynku pracy na 2024 r.
Wnioski podmiotów znajdujących się na liście osób i podmiotów zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji objętych sankcjami na podstawie Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami) nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę