Zasady realizacji programów Rynku Pracy - Gdański Urząd Pracy


Zasady realizacji programów rynku pracy

2021 r.

znacznikFormy wsparcia dla bezrobotnych

I.  Środki na podjęcie działalności gospodarczej.


Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku bieżącym będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją, stanowiącą załącznik do regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Planuje się uruchomić trzy terminy naborów dla 430 osób bezrobotnych.
Planuje się uruchomić trzy terminy naborów:
 • 01.03.2021 r. – 05.03.2021 r. - około 150 osób
 • 10.05.2021 r. – 14.05.2021 r. - około 150 osób
 • 06.09.2021 r. – 10.09.2021 r.  - około 130 osób
Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości do 30 000,00 zł

Informacje dotyczące szczegółowych warunków w tym osób uprawnionych do aplikowania w poszczególnych funduszach opublikowane będą na stronie internetowej GUP w ogłoszeniach o naborach.
 

II. Szkolenia


W 2021 roku będą organizowane szkolenia grupowe i indywidualne w oparciu o potrzeby pracodawców, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
 
Przewiduje się przeszkolenie ogółem około 360 osób bezrobotnych.
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

Szkolenia grupowe

Na szkolenia grupowe, określone w planie szkoleń, mogą być kierowane wszystkie osoby bezrobotne wymagające wsparcia, które:
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne,
 • uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta.
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będą następujące kryteria dodatkowe:
 • data wpływu zgłoszenia na szkolenie,
 • okres pozostawania bez pracy (ostatnia rejestracja),
 • niekorzystanie wcześniej ze szkolenia finansowanego przez GUP.
Szkolenia indywidualne

Na szkolenia będą kierowane tylko i wyłącznie osoby, które:
 • posiadają gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu,
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
 • są objęci indywidualnym planem działania.
Uwaga!

Osoba uprawniona może skorzystać ze szkolenia indywidualnego tylko raz w roku.

Wyklucza się finansowanie:
 • kursów z podstaw języków obcych, z wyjątkiem specjalistycznych kursów na poziomie zaawansowanym w zakresie słownictwa branżowego oraz kursów językowych połączonych ze szkoleniem zawodowym,
 • kursów prawa jazdy kategorii B,
 • instruktorów i trenerów zawodów i umiejętności.
Gdański Urząd Pracy finansuje koszty badań lekarskich wyłącznie dla następujących szkoleń:
 • gospodarka magazynowa,
 • prawo jazdy kategorii C, D, E,
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
 • kwalifikacja wstępna C, D,
 • kucharz,
 • obsługa wózków jezdniowych,
 • monter konstrukcji stalowych,
 • monter rusztowań,
 • operator koparki, ładowarki,
 • operator CNC,
 • operator urządzeń spawalniczych,
 • operator żurawia wieżowego,
 • opiekunka dziecięca, osób starszych,
 • pracownik ogólnobudowlany,
 • spawacz,
 • kosmetyczka,
 • fryzjer,
 • stolarz,
 • kierowca pojazdów uprzywilejowanych.
Koszt szkolenia indywidualnego nie może przekroczyć 8 000,00 zł.
 

III Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji


Urząd pracy, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba ta uzasadni celowość udzielenia tej formy pomocy.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

Podstawą sfinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest umowa na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zawarta z osobą uprawnioną. Koszty są przelewane na konto instytucji egzaminującej.
 

IV. Bon na zasiedlenie dla osób do 30. roku życia


Bon na zasiedlenie będzie przyznawany przez doradców klienta, na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania, z okresem ważności 1 miesiąca od dnia przyznania.

Bony przyznawane będą w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

Wniosek o przyznanie bonu mogą składać osoby zarejestrowane jako bezrobotne w ewidencji GUP w Gdańsku przez minimum 2 miesiące (dla osób w wieku 18-24 nie dłużej niż 3 miesiące).
 
Planuje się przyznanie 30 bonów po 8 000,00 zł
 

V. Bon zatrudnieniowy dla osób do 30. roku życia


Bon zatrudnieniowy będzie przyznawany przez doradców klienta, na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania, z okresem ważności 1 miesiąca od dnia przyznania.

W ramach bonu pracodawcy, który zatrudnia osobę bezrobotną na okres minimum 18 miesięcy GUP refunduje przez okres 12 miesięcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości zasiłku.

Planuje się przyznanie  100 bonów (w zależności od zapotrzebowania).


VI. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną w przypadku skierowania na staż lub szkolenie.


Bezrobotny skierowany na staż lub szkolenie może otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 lub osobą zależną do wysokości 600,00 zł miesięcznie.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
 

VII. Refundacja kosztów dojazdu w przypadku skierowania na staż lub szkolenie.


Osoba bezrobotna, która na podstawie skierowania Gdańskiego Urzędu Pracy rozpoczęła staż, szkolenie lub odbywa zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego może otrzymać zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania danej formy przez okres jej trwania, jeżeli siedziba pracodawcy lub jednostki szkolącej znajduje się poza miejscowością zamieszkania osoby bezrobotnej.

Wysokość zwrotu kosztów przejazdu przysługuje do kwoty 350,00 zł miesięcznie.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
 

2021 r.

znacznikFormy wsparcia dla pracodawców

VIII. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – wsparcie dla pracowników i pracodawców


O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.
 
Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

Priorytety tzw. „puli Ministra"
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych,
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dodatkowe informacje można znaleźć w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki KFS można przeznaczyć na:
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
W bieżącym roku ustalono maksymalną kwotę 8 000,00 zł na jednego uczestnika kształcenia.
W zależności od wielkości firmy dofinansowanie wypłacane będzie:
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,
 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego dla pozostałych pracodawców.
Ocena wniosków nastąpi w oparciu o Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Gdański Urząd Pracy w roku 2021.

OGRANICZENIA

Wyklucza się finansowanie:
 • kształcenia z zakresu szeroko rozumianego coachingu,
 • kursów w formie coachingu indywidualnego,
 • kursów z zakresu podstaw języka obcego,
 • aplikacji radcowskich, notarialnych, itp.,
 • kształcenia w zakresie BHP i p.poż.,
 • staży podyplomowych wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • szkolenia „Prawo jazdy kat. B".
Planowane są dwa terminy naboru wniosków:
 • 08-19.03.2021 r.- limit podstawowy do wyczerpania środków
 • 15-17.09.2021 r.- rezerwa

IX. Organizacja staży


Organizatorem stażu może być pracodawca lub jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

Na staże kierowane będą osoby bezrobotne wymagające wsparcia, spełniające kryteria określone przez pracodawcę, po dokonaniu weryfikacji przez doradcę klienta pod kątem celowości i zasadności.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
 
Przewiduje się skierowanie na staże około 480 osób bezrobotnych.
Wyklucza się organizację staży w zawodach i na stanowiskach:
 • pracownik ochrony fizycznej,
 • kierowca,
 • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
 • sprzątaczka,
 • telemarketer,
 • magazynier
 • spawacz,
 • pracownik ogólnobudowlany i pokrewne.
Staże będą organizowane na okres:
 • od 3 do 9 miesięcy – dla osób do 30. r. ż.
 • od 3 do 6 miesięcy – dla osób po 30. r. ż.
Organizator stażu zobowiązany jest do zagwarantowania zatrudnienia po okresie odbywania stażu na okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymiar czasu pracy stażysty nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Do odbywania stażu nie będą kierowane osoby, które:
 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u organizatora stażu w okresie ostatnich 24 miesięcy,
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa organizatora stażu lub rodzeństwem organizatora stażu,
 • zamieszkują pod tym samym adresem co organizator stażu,
 • posiadają ponad 6-miesięczne doświadczenie w zawodzie wskazanym przez organizatora stażu,
 • posiadają zameldowanie na terenie GUP krótsze niż planowany okres odbywania stażu.
Gdański Urząd Pracy nie kieruje osób bezrobotnych do odbywania stażu w mieszkaniach prywatnych organizatorów stażu lub stażystów.

GUP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umów o odbywanie stażu z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o zorganizowanie stażu nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z urzędem oraz wykazujących 30 % spadek zatrudnienia w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

W przypadku braku kandydata własnego, dobór na wskazane we wniosku stanowisko będzie realizowany maksymalnie przez okres 2 tygodni.

Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy i zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań oraz w dniu rozpoczęcia stażu organizuje szkolenie wstępne BHP.
 

X. Szkolenia organizowane na podstawie umowy trójstronnej


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada możliwość zawierania umów trójstronnych (GUP, pracodawca, instytucja szkoleniowa) w sprawie organizacji szkolenia.

Pracodawca (zatrudniający co najmniej 1 osobę) zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa wniosek, w którym określa pożądany poziom i rodzaj wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie, wskazuje zakres umiejętności, uprawnień do uzyskania w wyniku szkolenia oraz określa liczbę uczestników. Pracodawca zobowiązuje się również do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy na umowę o pracę.

O zorganizowanie szkolenia może wystąpić pracodawca, który prowadzi działalność na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego i spełnia warunki dopuszczalności pomocy de minimis.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
 

XI. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis. W okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku przedsiębiorca nie może zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika lub rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
 
Planuje się wyposażenie stanowisk pracy dla 40 osób bezrobotnych.
Podstawą ubiegania się o wsparcie jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w Gdańskim Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń.
GUP zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków np. dotyczących grupy docelowej (osób bezrobotnych, które będą kierowane na refundowane stanowiska pracy).

Na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie będą kierowane osoby, które:
 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy lub rodzeństwem pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.
Refundacją nie mogą być objęte stanowiska pracy, które zostały zlikwidowane u pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 
Wsparcie finansowe będzie przyznawane w kwocie nie wyższej niż do 30 000,00 zł.

XII. Prace interwencyjne


Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

GUP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umów o organizację prac interwencyjnych z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z urzędem - w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
W pierwszej kolejności na prace interwencyjne będą kierowane osoby powyżej 50 roku życia.
 
W ramach prac interwencyjnych planuje się skierowanie około 60 osób bezrobotnych.
Przed wydaniem skierowania do pracy, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, uzyskują opinię doradcy klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

Na miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:
 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa lub rodzeństwem pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.
Okres refundacji w bieżącym roku będzie wynosił do 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia oraz obowiązkowym zatrudnieniem po okresie refundacji na minimum 3 miesiące.

Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.
 

XIII. Roboty publiczne


Organizatorem robót publicznych może być gmina, organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką w zakresie ochrony środowiska, kultury etc.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Przed skierowaniem na roboty publiczne kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę uzyskują opinię doradcy klienta pod kątem celowości ich zatrudnienia.
 
W ramach robót publicznych planuje się skierowanie około 20 osób bezrobotnych.
Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.
 

XIV. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

 
Przyjmowanie wniosków pracodawców odbywać się będzie w zależności od potrzeb w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych.
Dyrektor GUP w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od przyjętych na 2021 rok zasad.
 

XV. Zawieszone formy wsparcia


Mając na uwadze ograniczone środki finansowe nie przewiduje się możliwości finansowania poniższych form wsparcia:
 • studia podyplomowe,
 • pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • grant na telepracę,
 • świadczenie aktywizacyjne,
 • refundacja składek ZUS dla osób do 30 roku życia,
 • bon stażowy,
 • bon szkoleniowy,
 • stypendia z tytułu kontynuacji nauki,
 • zwrot kosztów zakwaterowania,
 • refundacja kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy do spółdzielni socjalnej.
OGRANICZENIA

W 2021 roku nie przewiduje się wsparcia finansowego, obejmującego niżej wymienione stanowiska i zawody charakteryzujące się dużą ilością ofert na rynku pracy, między innymi:
 • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
 • telemarketer,
 • sprzątaczka,
 • spawacz,
 • ślusarz,
 • architekt,
 • inżynier budownictwa,
 • pracownik ogólnobudowlany i pokrewne,
 • fryzjer,
 • kosmetyczka,
 • geodeta,
 • kierowca,
 • mechanik samochodowy.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę