Programy i projekty - Gdański Urząd Pracy


Zawartość stron

znacznikRok 2021

W roku 2021 realizowano 3 edycję programu specjalnego „Mama na etacie", skierowanego do kobiet wchodzących/powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/ wychowawczym, wychowujących dzieci do 6 roku życia, mieszkanek Gdańska i powiatu gdańskiego. Do programu przystąpiły 53 matki. Osoby te wzięły udział w formach aktywizacji zawodowej tj. stażach, szkoleniach, dotacjach do rozpoczęcia własnej działalności, pracach interwencyjnych oraz robotach publicznych oraz skorzystały z dodatkowego wsparcia w postaci voucherów „Mamy czas" oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem. Ponadto po raz kolejny GUP realizował program regionalny „Praca dla Pomorzan". Poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców, objęto 16 osób szkoleniami indywidualnymi, 22 osoby szkoleniami z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz dofinansowaniem na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Uczestnikami programu byli bezrobotni, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 30-50 lat, osób z obszarów wiejskich oraz osób o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Kolejnym z realizowanych w latach2020-21 był program PartON , który miał na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty aktywizacyjnej. Zakładał on udział mieszkańców Gdańska z orzeczeniem o niepełnosprawności, zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy lub bezrobotni, w ramach warsztatów i spotkań informacyjnych oraz rehabilitacji zawodowej w ramach programów rynku pracy. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni oraz poszukujący pracy opierała się na formach pomocy finansowanych ze środków PFRON, w tym: stażach, szkoleniach, wsparciu samozatrudnienia, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowania odsetek do kredytu bankowego, specjalistycznego poradnictwa zawodowego, jakim jest zadanie zlecone doświadczonej organizacji pożytku publicznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę