Programy i projekty - Gdański Urząd Pracy


Zawartość stron

Gdański Urząd Pracy zaprasza 20 pań do udziału w programie specjalnym "Kobieta na swoim - edycja II"

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem Programu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
 • jest zarejestrowana w Gdańskim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • jest matką wychowującą dziecko/dzieci do 6 roku życia powracającą na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym lub pozostaje bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (łącznie z okresem przed rejestracją w Gdańskim Urzędzie Pracy)
 • planuje założenie własnej działalności gospodarczej

Zadania

Wsparcie doradcze
Indywidualne doradztwo mające na celu zbadanie cech przedsiębiorczych i predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Maksymalna kwota dotacji: 35 000 zł.
 
Przyjmowanie wniosków:  marzec-maj 2023 (do wyczerpania limitu 20 miejsc).
Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez uczestniczki programu: I połowa 2023 r.
 
Wnioski są rozpatrywane, a umowy zawierane, zgodnie z zasadami i regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, obowiązującymi w GUP w roku 2023.
 
Wsparcie pomostowe
Bezzwrotna pomoc finansowa, na pokrycie obowiązkowych opłat związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a także kosztów usług opiekuńczych czy podniesienia kwalifikacji związanych z profilem prowadzonej działalności.
Wsparcie może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów:
 • zapłatę danin publiczno-prawnych,
 • koszty administracyjne,
 • koszty eksploatacji pomieszczeń,
 • koszty opłat telekomunikacyjnych,
 • koszty usług pocztowych i kurierskich,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych,
 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego,
 • koszty szkoleń związanych z profilem prowadzonej działalności, zwiększających konkurencyjność firmy,
 • koszty opieki nad dzieckiem.
Kwota wsparcia stanowi 20% przyznanej dotacji, a jego maksymalna wysokość wynosi 7000 zł.
Wypłata środków nastąpi jednorazowo, na podstawie dokumentów potwierdzających rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Konieczne jest udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnie ze specyfikacją przedstawioną we wniosku oraz zawartą w tej sprawie umową.

Dodatkowe informacje

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z doradcą klienta w GUP. 
 • Karolina Klimczak – tel. 58 743 14 43, pok. 1.10 
  (obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter A do Ł)
 • Joanna Leńczuk – tel. 58 743 14 56, pok. 1.08
  (obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter M do Ż)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę