Zaświadczenie na telefon - Gdański Urząd Pracy


Zaświadczenie na telefon

znacznikJak uzyskać zaświadczenie na telefon

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem zaświadczenia z Gdańskiego Urzędu Pracy wystarczy zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonu
58 743-13-81
58 743-13-87
Korzystając z usługi zaświadczenie na telefon zamówisz:
  • zaświadczenie o okresie rejestracji i pobieranych świadczeniach po 2005 roku
  • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Po odbiór zaświadczenia należy się zgłosić osobiście do siedziby Gdańskiego Urzędu Pracy z dokumentem tożsamości, parter, pokój 20, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę.

znacznikOpłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Gdański Urząd Pracy informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827). W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez Urząd zaświadczeń.

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1827):

I. Nie podlega opłacie skarbowej:

1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
    a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
    b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
    c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
    d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
    e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
    f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
    g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
    h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147),
    i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
    j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
    k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
    l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2042);

2. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno- spożywczymi;

4. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w punkcie 3;

5. Wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;

6. Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób ,którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

7. Wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynna ochroną przyrody.

II. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż w/w, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

III. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.


W sprawach nie wymienionych wyżej istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, który ciąży na osobach fizycznych, jeżeli wskutek dokonanego przez nich zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej zwany dalej" dowodem zapłaty"

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Wysokość opłaty skarbowej od zaświadczeń wydawanych w celach innych niż wymienione w pouczeniu wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 80-803,ul. Nowe Ogrody 8/12 Nr konta:31124012681111001038773935 lub osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12pok.265 (pn, wt,czw.-9.00-14.30 ,śr-9.00-15.30, pt.9.00-13.30 )

Przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona. W rubryce „tytułem" proszę wpisać: „opłata skarbowa za zaświadczenie z GUP"
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę