Procedura złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w GUP - Gdański Urząd Pracy


Procedura złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w GUP

Ważne zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców spowodowane sytuacją epidemiologiczną znaleźć można w serwisie  internetowym Urzędu Do Spraw Cudzoziemców 
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidem

znacznikForma składania oświadczeń

Gdański Urząd Pracy przyjmuje oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez portal www.praca.gov.pl)

Wymagane załączniki

Przed złożeniem oświadczenia przygotuj
 • ważny dowód osobisty lub ważny paszport – w przypadku, gdy pracodawcą jest osoba fizyczna
 • kopie wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP kopie stron paszportu cudzoziemca z danymi osobowymi
 • dowód wpłaty - pracodawca, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 30 zł
Załączniki należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu, przed jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

znacznikOpłata

Opłatę w wysokości 30 zł za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy wpłacić na nr konta Gdańskiego Urzędu Pracy

88 1240 1268 1111 0010 4874 8389

z dopiskiem: "Oświadczenie - nazwa podmiotu dokonującego wpłaty oraz  imię i nazwisko cudzoziemca".
 
Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca.
znacznik4Zwrot opłat
opłata jest wnoszona w związku ze złożeniem oświadczenia i nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji gdy:
 1. Pracodawca przelał środki na rachunek bankowy Urzędu, ale nie złożył oświadczenia.
 2. Złożył oświadczenie niezgodnie z właściwością miejscową Urzędu.
Schemat rejestracji oświadczenia poprzez stronę www.praca.gov.pl
 1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl link otworzy się w nowym oknie
 2. wybierz na stronie głównej „Zatrudnianie cudzoziemców"
 3. wybierz "Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom"
 4. z dostępnej listy urzędów wybierz Gdański Urząd Pracy
 5. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go, dołącz załączniki i wyślij
W przypadku problemów z wypełnianiem formularza prosimy o zgłaszanie ich pod
nr telefonu: 19524 (Zielona Linia).

znacznikTerminy

Gdański Urząd Pracy dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji w terminie:
 • 7 dni kalendarzowych - w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego,
 • nie dłuższym niż 30 dni - w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego.
Terminy liczone są od dnia złożenia kompletnego wniosku.

znacznikOdbiór oświadczenia

Zarejestrowane przez GUP oświadczenia odsyłamy podpisane elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl
W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość odbioru osobistego  dokumentów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem działu.
 

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Renata Kardasz /58/ 743-14-16 renata.kardasz@gup.gdansk.pl
Alina Krzyżanowska /58/ 743-14-18 alina.krzyzanowska@gup.gdansk.pl
Jolanta Kołakowska /58/ 743-14-17 jolanta.kolakowska@gup.gdansk.pl
Maria Dec /58/ 743-14-13 maria.dec@gup.gdansk.pl
Gabriela Urbanek /58/ 743-14-11 gabriela.urbanek@gup.gdansk.pl
Monika Sitowska /58/ 743-14-24 monika.sitowska@gup.gdansk.pl
 

znacznikKorekta

Wniesienie ewentualnych poprawek do złożonego oświadczenia jest możliwe w formie korekty za pośrednictwem strony praca.gov.pl.
Korektę można złożyć najpóźniej w następnym dniu po wysłaniu wniosku.
Korekta nie może dotyczyć zmiany danych osobowych cudzoziemca!

znacznikObowiązek powiadomienia Urzędu

Pracodawca, który złożył w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania ma obowiązek pisemnie powiadomić urząd o:
 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.
Może powiadomić o zakończeniu pracy
 

Sposób powiadomienia


znacznik4I Wypełniając formularz na stronie praca.gov.pl

Należy zalogować się na stronę praca.gov.pl (za pomocą ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) – wejść w następujące zakładki:
 • zatrudnianie cudzoziemców -> oświadczenie o  powierzeniu wykonywani pracy cudzoziemcowi ->sprawy -> przefiltruj według nazwiska ->znajdź odpowiednie oświadczenie, do którego chcesz wysłać powiadomienie -> kliknij „kontynuuj korespondencję" -> wybierz rodzaj informacji, którą chcesz wysłać tj. „powiadomienie o podjęciu / niepodjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji oświadczeń" lub „powiadomienie o zakończeniu pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń" -> przejdź do edycji wniosku -> wpisz odpowiednie daty -> wyślij dokument.
znacznik4II.  Wysyłając informację poprzez naszą pocztę cudzoziemcypotwierdzenia@gup.gdansk.pl
Treść wiadomości powinna zawierać: dane personalne cudzoziemca, numer oświadczenia oraz datę rozpoczęcia bądź zakończenia pracy bądź informację o niepodjęciu pracy.

znacznikDokumenty do pobrania

Załączniki
Druk upoważnienia - oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (docx, 15 KB)
Na zdjęciu widoczny jest szary przycisk a na nim graficzny symbol słuchawki oraz napis książka telefoniczna

Dodatkowe materiały

Kiedy cudzoziemiec może podjąć pracę na podstawie oświadczenia?

Co oprócz wypełnionego oświadczenia muszę złożyć w urzędzie pracy?

Czy pracodawca powinien powiadomić urząd pracy o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca?

Czy pracodawca powinien poinformować urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca?

Sprawdź, jak zatrudnić cudzoziemca nie prowadząc firmy


 

W jakim terminie urząd pracy dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji?

W jaki sposób można dokonać rejestracji oświadczenia?

Na jaki okres można zatrudnić cudzoziemca?

Kto może pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Kto może zatrudniać pracownika na podstawie oświadczenia?

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę