Procedura uzyskania zezwolenia na pracę sezonową w Gdańsku. - Gdański Urząd Pracy


Procedura uzyskania zezwolenia na pracę sezonową w Gdańsku

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:
 1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl
 2. wybierz „zatrudnienie cudzoziemców"
 3. wybierz „wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową", „wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową"
 4. z dostępnej listy urzędów wybierz Gdański Urząd Pracy
 5. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go, dołącz załączniki (lista załączników poniżej) i wyślij.
Przesłanie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Pracodawca, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, przedstawia:
 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży– w przypadku, gdy pracodawca jest osoba fizyczną;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca;
 3. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca – w przypadku gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP;
 4. dowód wpłaty (dane poniżej);
 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest Agencja Pracy Tymczasowej;
 6. informację starosty (zwolnieni obywatele 6 państw);
 7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom pracodawcę, określonych w informacji starosty (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 8. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej hektarów gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • i oświadczenie o niekaralności, które jest dołączone do wniosku w formie elektronicznej.
Za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł na rachunek:
88 1240 1268 1111 0010 4874 8389
Gdański Urząd Pracy
ul. Lastadia 41,
80-880 Gdańsk
 
 Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane
 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem).
Odbiór zezwolenia/zaświadczenia/decyzji w sprawie pracy sezonowej odbywa się osobiście w Gdańskim Urzędzie Pracy ul. Lastadia 41, pok. 102 I piętro w godz.: 8:00 – 14:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
Pracownik GUP Telefon E-mail
Anna Szwedra /58/ 743-14-22 anna.szwedra@gup.gdansk.pl
Magdalena Mroczek-Zdziebłowska /58/ 743-14-19 magdalena.mroczek@gup.gdansk.pl

znacznikProcedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca przebywającego w Polsce

 • Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wraz z załącznikami.
 • Urząd weryfikuje wniosek i wydaje  zezwolenie na pracę sezonową w formie decyzji administracyjnej.
Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową (dla cudzoziemca przebywającego za granicą).
 • Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wraz z załącznikami.
 • Urząd weryfikuje wniosek wpisuje go do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.
 • Pracodawca otrzymuje zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji i w oryginale przekazuje je cudzoziemcowi.
 • Po przyjeździe cudzoziemca pracodawca informuje urząd pracy poprzez złożenie  oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez praca.gov.pl,  przedstawia kopię wszystkich wypełnionych  stron paszportu wraz z oświadczeniem o pustych pozostałych stronach paszportu, oraz podaje jego adres zamieszkania na terytorium RP.
 • Urząd wydaje  zezwolenie na pracę sezonową w formie decyzji administracyjnej.
Na zdjęciu widoczny jest wzór upoważnienia
Dokumenty związane z uzyskaniem zezwolenia /przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy okazując stosowne upoważnienie (wzór upoważnienia).
Zatrudnianie cudzoziemców - zezwolenie na pracę sezonową Zatrudnianie cudzoziemców - praca sezonowa w rolnictwie, turystyce, leśnictwie
 
 
Załączniki
Wzór upoważnienia (jpg, 817 KB)
Wzór upoważnienia praca sezonowa (doc, 28 KB)
Tabela PKD (pdf, 230 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 3 (docx, 67 KB)
Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP (docx, 72 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP Załacznik nr 11 (docx, 62 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca (docx, 66 KB)

Dodatkowe materiały


 
Na zdjęciu widoczny jest szary przycisk a na nim graficzny symbol słuchawki oraz napis książka telefoniczna

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę