Procedura uzyskania zezwolenia na pracę sezonową w Gdańsku. - Gdański Urząd Pracy


Procedura uzyskania zezwolenia na pracę sezonową w Gdańsku

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:
 1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl
 2. wybierz „zatrudnienie cudzoziemców"
 3. wybierz „wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową", „wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową"
 4. z dostępnej listy urzędów wybierz Gdański Urząd Pracy
 5. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go, dołącz załączniki (lista załączników poniżej) i wyślij.
Przesłanie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Pracodawca, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, przedstawia:
 1. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca;
 2. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca – w przypadku gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP;
 3. kopię dowodu wpłaty (dane poniżej);
 4. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest Agencja Pracy Tymczasowej;
 5. informację starosty (zwolnieni obywatele 5 państw);
 6. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez pracodawcę, określonych w informacji starosty (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 7. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej hektarów gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 8. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową przynajmniej 1 raz w ciągu 5 ostatnich lat – gdy podmiot występuje o zezwolenie „wielosezonowe"; 
 9. dokumenty potwierdzające, że podmiot nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezp. społeczne – gdy występuje o zezwolenie „wielosezonowe";
 10. aktualne oświadczenie o niekaralności złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust.1 pkt 3-7 ustawy zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane przez pracodawcę, nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową. Oświadczenie o niekaralności nie może zostać złożone przez pełnomocnika niebędącego prokurentem podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł na rachunek:
88 1240 1268 1111 0010 4874 8389
Gdański Urząd Pracy
ul. Lastadia 41,
80-880 Gdańsk
 
 Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane
 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem).
Odbiór zezwolenia/zaświadczenia/decyzji w sprawie pracy sezonowej odbywa się osobiście w Gdańskim Urzędzie Pracy ul. Lastadia 41, pok. 102 I piętro w godz.: 8:00 – 14:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
Pracownik GUP Telefon E-mail
Anna Szwedra /58/ 743-14-22 anna.szwedra@gup.gdansk.pl
Magdalena Mroczek-Zdziebłowska /58/ 743-14-19 magdalena.mroczek@gup.gdansk.pl

znacznikProcedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca przebywającego w Polsce

 • Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wraz z załącznikami.
 • Urząd weryfikuje wniosek i wydaje  zezwolenie na pracę sezonową w formie decyzji administracyjnej.
Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową (dla cudzoziemca przebywającego za granicą).
 • Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wraz z załącznikami.
 • Urząd weryfikuje wniosek wpisuje go do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.
 • Pracodawca otrzymuje zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji i w oryginale przekazuje je cudzoziemcowi.
 • Po przyjeździe cudzoziemca pracodawca informuje urząd pracy poprzez złożenie  oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez praca.gov.pl,  przedstawia kopię wszystkich wypełnionych  stron paszportu wraz z oświadczeniem o pustych pozostałych stronach paszportu, oraz podaje jego adres zamieszkania na terytorium RP. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy nie przedstawi kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wówczas: 
  1) po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub
  2) w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków, lub
  3) w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę.
  postępowanie ulega umorzeniu z mocy prawa.
 • Urząd wydaje zezwolenie na pracę sezonową w formie decyzji administracyjnej.
Na zdjęciu widoczny jest wzór upoważnienia
Dokumenty związane z uzyskaniem zezwolenia /przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy okazując stosowne upoważnienie (wzór upoważnienia).
Zatrudnianie cudzoziemców - zezwolenie na pracę sezonową Zatrudnianie cudzoziemców - praca sezonowa w rolnictwie, turystyce, leśnictwie
 
 
Załączniki
Wzór upoważnienia praca sezonowa (doc, 28 KB)
Tabela PKD (pdf, 230 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 3 (pdf, 2311 KB)
Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP (pdf, 2504 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP Załacznik nr 11 (pdf, 1829 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca (pdf, 2016 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszenie się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (docx, 15 KB)
Oświadczenie o niekaralności (docx, 14 KB)

Dodatkowe materiały


 
Na zdjęciu widoczny jest szary przycisk a na nim graficzny symbol słuchawki oraz napis książka telefoniczna

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę