Procedura ubiegania się o uzyskanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w Gdańskim Urzędzie Pracy - Gdański Urząd Pracy


Informacja starosty

W DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 27 pżdziernika 2022 r. pod pozycją nr 2203 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 pażdziernika  2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. W dokumencie tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wykaz zawodów, w stosunku, do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji Starosty.

znacznikWykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy

1. Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 2141 21. Opiekun osoby starszej S 341202
2. Inżynier technologii betonów 214912 22. Opiekun w domu pomocy społecznej S 341203
3. Inżynier technologii szkła 214916 23. Murarze i pokrewni 7112
4. Inżynierowie elektrycy 2151 24. Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 7114
5. Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty) 2212 25. Cieśle i stolarze budowlani 7115
6. Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 2221 26. Robotnicy budowy dróg 7116
7. Pielęgniarki z tytułem specjalisty 2222 27. Dekarze 7121
8. Analitycy systemów komputerowych 2511 28. Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 7122
9. Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 2512 29. Tynkarze i pokrewni 7123
10. Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów 2513 30. Monterzy izolacji 7124
11. Programiści aplikacji 2514 31. Malarze budowlani i pokrewni 7131
12. Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 2519 32. Spawacze i pokrewni 7212
13. Projektanci i administratorzy baz danych 2521 33. Ślusarze i pokrewni 7222
14. Administratorzy systemów komputerowych 2522 34. Elektrycy budowlani i pokrewni 7411
15. Specjaliści do spraw sieci komputerowych 2523 35. Kierowca autobusu 833101
16. Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2529 36. Kierowcy samochodów ciężarowych 8332
17. Technicy budownictwa 3112 37. Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 8342
18. Technicy elektrycy 3113 38. Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 8343
19. Technicy elektronicy i pokrewni 3114  
20. Asystent osoby niepełnosprawnej S 341201  

W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 26 września 2017 r. pod pozycją nr 3359 ukazało się Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z 25 września 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego. W dokumencie tym Wojewoda Pomorski ogłosił wykaz zawodów, w stosunku, do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji Starosty.

znacznikWykaz zawodów dla Gdańska i powiatu gdańskiego

Administrator systemów komputerowych 252201 Monter konstrukcji aluminiowych 721403
Brukarz 711205 Monter konstrukcji stalowych 721404
Cieśla 711501 Monter rurociągów okrętowych 712606
Dekarz 712101 Piaskarz 713208
Glazurnik 712202 Pomocniczy robotnik budowlany 931301
Grafik komputerowy multimediów 216602 Programista aplikacji 251401
Kierowca ciągnika siodłowego 833202 Spawacz 721204
Kucharz 512001 Szlifierz metali 722312
Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych 713207 Tynkarz 712303
Monter kadłubów okrętowych 721402 Zbrojarz 711404

Z treścią Zarządzenia Wojewody można zapoznać się na stronach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

znacznikSposób ubiegania się o uzyskanie informacji starosty w Gdańskim Urzędzie Pracy

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca z kraju nie należącego do UE/EOG musi uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. Dokument wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi bądź ze względu na miejsce wykonywania pracy.

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:
  • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  • pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art.87 ust.1-11.
W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 
W celu uzyskania informacji starosty pracodawca zgłasza ofertę pracy, na stanowisko na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.
Wymagane druki
  • druk zgłoszenia oferty pracy-dot. zatrudnienia obywateli krajów UEEOG i spoza UEEOG
  • Wzór upoważnienia
Dodatkowo, jeśli wcześniej samodzielnie przeprowadziliście Państwo rekrutację na to stanowisko prosimy dołączyć  " Oświadczenie o przeprowadzonej rekrutacji wśród obywateli polskich"  (oświadczenie powinno zawierać informację o sposobach  upowszechnienia oferty i wynikach rekrutacji).  
 
Informujemy, że Gdański Urząd Pracy od 24.01.2022 r. przyjmuje wnioski o wydanie informacji starosty (formularz zgłoszeniowy oferty pracy) wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez portal www.praca.gov.pl).
Przydatne linki: Gdański Urząd Pracy wydaje informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy, uwzględniając liczbę kandydatów skierowanych do pracodawcy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, jeżeli byli do pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.
 
W toku postępowania, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

Gdański Urząd Pracy w imieniu starosty wydaje informację w terminie:
  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
Wydanie informacji starosty przez Gdański Urząd Pracy nie wymaga wniesienia opłat.

znacznikOdbiór informacji starosty

Przygotowane informacje starosty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - będą odsyłane do Wnioskującego przez portal praca.gov.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:
 
Imię i nazwisko Numer telefonu Adres e-mail
Alicja Rogalińska /58/ 743-14-21 alicja.rogalinska@gup.gdansk.pl
Izabela Cielesz /58/ 743-14-12 izabela.cielesz@gup.gdansk.pl

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Portal dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce: www.migrant.info.pl

znacznikDodatkowe materiały

Załączniki
Druk upoważnienia informacja starosty (doc, 31 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę